altNE BOJTE SE STRAHA

Trema je strah od scenskog nastupa, mada nam se često događa da imamo tremu i pred neki važan sastanak, bio on ljubavni ili poslovan. Taj strah nije ništa drugo do uverenje da se nećemo dopasti. S jedne strane imamo jaku želju da se dopadnemo, zbog toga smo došli do backstage-a ili mesta gde treba da se sastanemo, sa tom nama važnom osobom, a sa druge strane nismo u potpunosti sigurni da posedujemo dovoljno kvaliteta da se to i dogodi.

Sa strahom bilo koje vrste se moramo suo?iti najpre na racionalnom nivou. U ovom slu?aju, najpre pogledamo zašto toliko insistiramo na tome da se dopadnemo i da li je to neophodno?  Pitajte sebe:“Da li bih mogla da živim i bez toga da se dopadnem toj osobi ili grupi ljudi?“ Odgovor ?e sasvim sigurno biti: da! Potom pogledamo zašto mislimo da postoji mogu?nost da se ne dopadnemo. Ovo pitanje u nama može da pokrene lavinu bolnih se?anja na momente kada smo bili odba?eni i neprihva?eni u životu. Pustimo da sve te slike pro?u kroz naš um, ne ka?imo se za njih, ve? ih odgledamo kao film. Ako nas ipak neke od tih misli i potresu i osetimo potrebu i da se ispla?emo, onda i to uradimo. Ako treba da uzmemo jastuk i izboksujemo ga, i to uradimo. Potom, sada kada smo svesni koje nam to misli, odnosno se?anja na osnovu kojih smo zauzeli odre?en negativan mentalni stav, prave problem, sebi objasnimo da je sve to davna prošlost i da nema više ni jednog jedinog razloga da se i dalje ponašamo u skladu sa tim bolnim se?anjima. Tada zapo?nemo proces brisanja starog mentalnog šablona i upisivanja novog. Kao kada iz kompjutera izbrišemo stari software i instaliramo novi. Taj novi software u našem umu treba da bude jedna pozitivna afirmacija, odnosno kratka re?enica, potvrdnog oblika (nikako odri?nog) sro?ena u prezentu, koju ?emo mentalno ponavljati uz vizualizaciju i ose?anja, kao da se to ve? dogodilo u našim životima.

 

Na primer, ako odaberem afirmaciju: “Sigurna sam u sebe”, tu re?enicu ?u ponavljati sa apsolutnim ose?ajem sigurnosti u sebe zamišljaju?i se u nekoj situaciji u kojoj pucam od samopouzdanja. U po?etku ?e se um buniti protiv instaliranja novih šablona razmišljanja, pa tako dok vi budete ponavljali: “Puna sam samopouzdanja”, vaša podsvest ?e da vam dobacuje: “Ma, jesi ?avola puna samopouzdanja, to samo lažeš sebe, vide?eš ve?eras kad se popneš na scenu (kad se sastaneš sa važnom osobom…) kako ?eš ponovo sve da zabrljaš, kao onda kad si napravila onu glupost, se?aš se?” Ali ne dajte se omesti! Ignorišite ove negativne šapta?e, jer oni žive od vaše energije. Ako ne pridajete važnost mislima, one ne?e imati energije da opstanu. Vremenom ?e bledeti i na kraju u potpunosti iš?eznuti. A na njihovo mesto do?i ?e nove, pozitivne misli u koje ?ete svesno uložiti svu svoju energiju. Ovo je proces koji zahteva odre?eno vreme. Pogledajte koliko ste godina u sebi hranili te negativne misli i emocije, pa postanite svesni toga da ?e vam isto toliko energije i truda trebati da to i izbrišite, možda ne u vremenskom smislu, ali svakako u smislu napora. Budite uporni i strpljivi, jer iz iskustva vam kažem – ovo funkcioniše!

altNeposredno pred nastup ili sastanak, kada nemamo vremena da se samopreispitujemo i menjamo mentalne šablone, ukoliko nas spopadne strah, odnosno trema, na raspolaganju nam stoje dve jogi?ke tehnike za smirivanje uma, veoma efikasne svaka pojedina?no, ali posebno su delotvorne ako se koriste zajedno ili u kombinaciji sa pozitivnom afirmacijom prilago?enoj za konkretan doga?aj. Jedna od tih tehnika je pranajama, vežba disanja, a druga mudra, odre?eni položaj ruku i prstiju koji na vrlo efikasan na?in menja tok energije u organizmu.

Disanje i um su direktno povezani. Kada nam je um smiren i disanje je takvo. Kada se um uznemiri, po?injemo da dišemo plitko i ubrzano. Zato je disanje odli?no sredstvo za smirivanje uma. Kada vas obuzme strah, zapo?nite troslojno ili kompletno joga disanje. Ovakvo disanje podrazumeva ispunjavanje celog torza vazduhom, a potom i izbacivanje svog tog sadržaja. Zamislite da vam je torzo prazno bure i da treba da ga napunite vazduhom. Krenu?ete, logi?no, da ga punite od dna, od karli?nog dela. Potom ?ete i?i preko gornjeg stomaka, tu ?ete osetiti kako se rebra šire i na kraju ?ete do?i do gudi i one ?e se podi?i. Sada ispraznite bure. I?i?ete obrnutim redom: najpre se grudi spuštaju, potom gornji stomak i na kraju donji. Sada stisnite malo donje trbušne miši?e kako biste bili sigurni da ste izbacili sav vazduh. Pa ponovo udahnite… i izdahnite. .. Kada uspostavite ovakvo disanje, posle izvesnog vremena ste?i?ete utisak da je dah poput talasa koji se kre?e od karlice do grudi i nazad.

altOdre?eni položaji ruku i prstiju mogu da izmene tok energije u celom organizmu skoro istog trenutka. Zato, kada slede?i put budete osetili strah, uz vežbu disanja opisanu gore, skupite palac, kažiprst i srednji prst tako da se jagodice me?usobno dodiruju, dok domali i mali prst leže na dlanu. Napravite ovu mudru sa obe ruke. Posle veoma kratkog perioda vide?ete da se druga?ije ose?ate. Ova mudra je izuzetno mo?na kada želimo da materijalizujemo nešto, zato je iskoristite i prilikom ponavljanja pozitivnih afirmacija.

Neposredno pred neki vama važan doga?aj, smislite afirmaciju koja ?e biti protiv-otrov toj zastrašuju?oj misli koja izaziva strah u vama u tom datom trenutku. Na primer: “Ve?eras svojim nastupom (ili pojavom…) oduševljavam svakoga ko me vidi”. Dakle, najpre smirite um kroz vežbu disanja drže?i ovu mudru, a onda, ne osloba?aju?i ruke, po?nite mentalno da izgovarate svoju pozitivnu afirmaciju. Podvu?i?u još jednom da je jako bitno da se ovo radi s ose?anjima i vizualizacijom ignorišu?i negativne šapta?e.

Ovaj metod pranajama-mudra-afirmacija za cilj ima da energiju straha preokrene u kreativnu. Me?utim, kod ovog metoda postoji opasnost da po?nete da se borite sa svojim strahom što može proizvesti više štete nego koristi. Ako krenete da sprovodite ovaj metod sa mentalnim stavom: “Strahu, nestani! Odlazi od mene!”, time ?ete sebi napraviti još ve?e zlo. Zato, pre nego što krenete da transformišete strah u kreativnost, imajte na umu slede?e – da biste uopšte mogli išta da uradite sa svojom energijom, morate najpre da je budete svesni, morate da je osetite. Zato, ne bežite od svog straha, ne borite se s njim, ve? mu recite: “Strahu, do?i da te osetim još bolje i ja?e!”, i kada to budete osetili u potpunosti, krenite sa ovim vežbama.

altStrah je izuzetno jaka energija, zbog ?ega na nju možemo da gledamo i kao na blagoslov. U datom trenutku daje nam se ogromna koli?ina energije, doduše negativna, ali posedujemo sposobnost da je pretvorimo u pozitivnu, kreativnu, samo treba na nau?imo kako. Zato, prigrlite svoj strah, okrenite ga u svoju korist, i zajedno sa srcem ga stavite na scenu života.

 

Hana Warda