Nakon utvrđivanja radikalnosti horarne karte praktikant procenjuje razvoj situacije o kojoj je pitan. Na pozitivan pravac dešavanja obično ukazuje postojanje aplikacije među signifikatorima.

U slu?aju odustva aplikacije ispunjenje je mogu?e samo ako neka tre?a planeta prenese ili sakupi svetlost povezuju?i tako signifikatore posrednim putem. Sva tri na?ina ispunjenja Bonati opisuje u VI delu Liber Astronomiae oslikavaju?i ih primerima.

 

1. DIREKTNA  APLIKACIJA

 

“Prikaz prvog na?ina ispunjenja pitanja je kada se vladar Ascendenta i Mesec pridružuju vladaru onog ?emu se teži, a kad se to desi pitanje ?e se ostvariti.”

 

Drugim re?ima, možemo biti gotovo sigurni u povoljan ishod situacije ukoliko imamo aplikaciju i vladara Ascendenta i Meseca sa signifikatorom pitanja.

 

alt

 

Kao primer Bonati navodi pitanje vezano za nepokretnu imovinu. Ascendent je na 13 stepeni Bika, njegov vladar Venera na 7 stepeni Blizanaca, Mesec na 9 stepeni Ovna, a Sunce, kao vladar IV ku?e, na 12 stepeni Blizanaca. Venera aplicira Suncu preko konjunkcije, a Mesec preko sekstila.

 

Dodatno, Mesec je u znaku egzaltacije Sunca, pa ovako snažna recepcija poja?ava povoljnost ishoda pitanja. Bonati napominje da bi zahvalju?i tome moglo do?i do ispunjenja, ?ak i da je u pitanju neki drugi aspekt, ali uz mnogo više muke, brige i napora.

 

 

 

2. PRENOS  SVETLOSTI

 

“Prikaz drugog na?ina je kada se jedna planeta odvaja od druge planete i pridružuje se tre?oj predavaju?i dispoziciju primljenu od druge onoj planeti kojoj se pridružuje.”

 

Ovde imamo povezivanje signifikatora preko planete koja je u separaciji sa jednim signifikatorom, a u aplikaciji sa drugim. Kao uslov se javlja da prenosnik bude u recepciji sa signifikatorom od kojeg se odvaja.

 

alt

 

Bonati navodi primer pitanja koje mu je bilo postavljeno, a ticalo se mogu?nosti da pita? nasledi imovinu strica koji nije imao dece. Ascendent je na 16 stepeni Škorpije, a njegov vladar Mars u istom znaku na 20 stepeni. Stric bi bio prikazan VI ku?om, ali kako pita?a zanima njegova imovina razmatra se VII (druga od VI) koja je u Biku, a vladar Venera u istom znaku na 12 stepeni.

 

Me?u signifikatorima postoji aplikaciona opozicija koja je slab pokazatelj povoljnog ishoda. Me?utim, Merkur na 17 stepeni Riba se preko sekstila odvaja od Venere, a pošto je u znaku njene egzaltacije, “obavezao” se da prenese svetlost Marsu kome aplicira preko trigona.

 

Postojanje prenosnika svetlosti obi?no ukazuje na to da ?e pita? imati pomaga?a u ostvarenju željenog, a on se odre?uje na osnovu toga kojom ku?om vlada prenosnik. Pošto Merkur vlada Blizancima u kojima se nalazi VIII ku?a, Bonati je naveo da bi to mogao biti bliski saradnik pita?evog partnera, neprijatelja ili žene, ukoliko sa njim ne živi u istoj ku?i ili bratovljev sluga.

 

Ujedno, Merkur vlada i Devicom gde je smeštena XI ku?a, pa bi pomaga? mogao biti pita?ev prijatelj, bliski saradnik kralja i sli?no. Ukoliko se desi da pita? ne prepozna pomaga?a u nekom od prethodnih opisa, stvar ?e se ispuniti uz pomo? one osobe koju prikazuje ku?a u kojoj se nalazi Mesec u trenutku pitanja.

 

 

3. SAKUPLJANJE  SVETLOSTI

 

“Prikaz tre?eg na?ina je kada planeta, koja je signifikator onog ?emu se teži, nije združena sa vladarom Ascendenta pitanja, ali se oba pridružuju nekoj drugoj planeti dosta sporijoj od njih, predavaju?i joj svoje vrline, i time ta dosta sporija planeta ostvaruje pitanje.”

 

Ovo je prikaz povezivanja gde signifikatori apliciraju tre?oj planeti, koja mora biti sporija od njih i sa kojom oba imaju recepciju.

 

alt

 

Za primer je uzeto pitanje osobe koju je zanimalo da li ?e izdejstvovati parohijsku crkvu koju je želeo. Ascendent je na 14 stepeni Strelca i Jupiter, u istom znaku, na 15 stepeni. Sunce kao signifikator crkve je na 14 stepeni Blizanaca. I u ovom primeru imamo aplikaciju signifikatora preko opozicije, koju Bonati zanemaruje.

 

Bonati se odmah osvr?e na Saturn koji se nalazi na 18 stepeni Ovna i kome oba signifikatora apliciraju preko povoljnih aspekta. Saturn se nalazi u znaku egzaltacije Sunca, što je snažna recepcija, dok sa Jupiterom ima znatno slabiju pošto je u pitanju samo triplicitet. Iz tog razloga Bonati smatra da bi bilo bolje da je pita? pitao za nekog drugog, a ne u svoje ime.

 

Kao i u prethodnom primeru, pomaga? je tražen me?u onim osobama koje bi mogle biti prikazane II ili III ku?om kojima vlada Saturn – pita?ev brat, brat pita?evog tajnog neprijatelja, prijateljev sin, sluga neke jako uticajne osobe, neprijatelj crkve, prijatelj pita?evog sina, skriveni neprijatelji pita?evog oca, i sli?no.

 

 

4.  HIJERARHIJA  ASPEKATA

 

Priroda aspekta i recepcija me?u signifikatorima pokazuju okolnosti, na?in i brzinu ispunjenja, kao i da li se stvar okon?ava u skladu sa željama i interesima pita?a ili ne. Pa tako, Bonati razlikuje nekoliko “kombinacija” koji govore o ishodu situacije.

 

1. Konjunkcija, trigon sa recepcijom.
2. Trigon bez recepcije, sekstil sa recepcijom.
3. Sekstil bez recepcije, kvadrat sa recepcijom.
4. Kvadrat bez recepcije, opozicija sa recepcijom.
5. Opozicija bez recepcije.

 

U prva dva slu?aja stvari ?e se odvijati povoljno, brzo, bez odlaganja i poteško?a, naro?ito ako nema nekih ometaju?ih faktora vezanih za stanje samih signifikatora. Ovo je posebno izraženo ukoliko apliciraju?a planeta predstavlja predmet pitanja, a još je ve?a prednost ako je smeštena na Ascendentu. Zapravo, u takvim slu?ajevima ispunjenje dolazi samo od sebe bez ve?eg zalaganja pita?a.

 

Povoljna je situacija i u tre?em slu?aju, jer donosi ispunjenje, ali se mogu o?ekivati odre?ene poteško?e u vidu zahtevanja, iš?ekivanja i ulaganja napora pita?a kako bi ostvario željene namere. Kada imamo horarnu sliku opisanu kao u ?etvrtom i petom slu?aju podrazumeva se veliki napor pita?a da stvar okon?a u svoju korist. Sama situacija donosi brige i prinu?enost otklanjanja mnogih prepreka, dok je ishod do kraja neizvestan ili ide uz odlaganje i štetu, pa samim tim ne može se govoriti o zadovoljstvu njime.

 

alt

 

Zapravo, recepcija je opisni faktor aplikacionog aspekta me?u signifikatorima. Ona sama po sebi ne donosi ispunjenje, ali njeno odsustvo u odre?enim slu?ajevima delimi?no ili potpuno osuje?uje povoljan ishod, pa je otuda veoma važna za pravilno prosu?ivanje.

 

Na kraju bi trebalo napomenuti da su tekstom uglavnom prikazani preduslovi za dobijanje pozitivnog odgovora, odnosno onih koji podrazumevaju neko dešavanje, što i jeste suština najve?eg broja pitanja.

 

Naravno, nije teško zaklju?iti da loše stanje signifikatora, odsustvo povezanosti ili ometanje postoje?eg aspekta me?u njima ukazuje na nedostatak doga?aja što obi?no nagoveštava da se stvari ne?e odvijati u skladu sa željama pita?a, osim kada je u njegovom interesu negativan odgovor.

 

 

 

Tanja Veselinovi?

 

http://astrosensa.com/