Nakon utvrđivanja radikalnosti horarne karte praktikant procenjuje razvoj situacije o kojoj je pitan. Na pozitivan pravac dešavanja obično ukazuje postojanje aplikacije među signifikatorima.

U slučaju odustva aplikacije ispunjenje je moguće samo ako neka treća planeta prenese ili sakupi svetlost povezujući tako signifikatore posrednim putem. Sva tri našina ispunjenja Bonati opisuje u VI delu Liber Astronomiae oslikavajući ih primerima.

1. DIREKTNA  APLIKACIJA

“Prikaz prvog načina ispunjenja pitanja je kada se vladar Ascendenta i Mesec pridružuju vladaru onog čemu se teži, a kad se to desi pitanje će se ostvariti.”

Drugim rečima, možemo biti gotovo sigurni u povoljan ishod situacije ukoliko imamo aplikaciju i vladara Ascendenta i Meseca sa signifikatorom pitanja.

 

alt

Kao primer Bonati navodi pitanje vezano za nepokretnu imovinu. Ascendent je na 13 stepeni Bika, njegov vladar Venera na 7 stepeni Blizanaca, Mesec na 9 stepeni Ovna, a Sunce, kao vladar IV kuće, na 12 stepeni Blizanaca. Venera aplicira Suncu preko konjunkcije, a Mesec preko sekstila.

Dodatno, Mesec je u znaku egzaltacije Sunca, pa ovako snažna recepcija pojačava povoljnost ishoda pitanja. Bonati napominje da bi zahvaljući tome moglo doći do ispunjenja, čak i da je u pitanju neki drugi aspekt, ali uz mnogo više muke, brige i napora.

2. PRENOS  SVETLOSTI

“Prikaz drugog načina je kada se jedna planeta odvaja od druge planete i pridružuje se trećoj predavajući dispoziciju primljenu od druge onoj planeti kojoj se pridružuje.”

Ovde imamo povezivanje signifikatora preko planete koja je u separaciji sa jednim signifikatorom, a u aplikaciji sa drugim. Kao uslov se javlja da prenosnik bude u recepciji sa signifikatorom od kojeg se odvaja.

alt

Bonati navodi primer pitanja koje mu je bilo postavljeno, a ticalo se mogućnosti da pitač nasledi imovinu strica koji nije imao dece. Ascendent je na 16 stepeni Škorpije, a njegov vladar Mars u istom znaku na 20 stepeni. Stric bi bio prikazan VI kućom, ali kako pitača zanima njegova imovina razmatra se VII (druga od VI) koja je u Biku, a vladar Venera u istom znaku na 12 stepeni.

Među signifikatorima postoji aplikaciona opozicija koja je slab pokazatelj povoljnog ishoda. Međutim, Merkur na 17 stepeni Riba se preko sekstila odvaja od Venere, a pošto je u znaku njene egzaltacije, “obavezao” se da prenese svetlost Marsu kome aplicira preko trigona.

Postojanje prenosnika svetlosti obično ukazuje na to da će pitač imati pomagača u ostvarenju željenog, a on se određuje na osnovu toga kojom kućom vlada prenosnik. Pošto Merkur vlada Blizancima u kojima se nalazi VIII kuća, Bonati je naveo da bi to mogao biti bliski saradnik pitačevog partnera, neprijatelja ili žene, ukoliko sa njim ne živi u istoj kući ili bratovljev sluga.

Ujedno, Merkur vlada i Devicom gde je smeštena XI kuća, pa bi pomagač mogao biti pitačev prijatelj, bliski saradnik kralja i slično. Ukoliko se desi da pitač ne prepozna pomagača u nekom od prethodnih opisa, stvar će se ispuniti uz pomoć one osobe koju prikazuje kuća u kojoj se nalazi Mesec u trenutku pitanja.

3. SAKUPLJANJE  SVETLOSTI

“Prikaz trećeg načina je kada planeta, koja je signifikator onog čemu se teži, nije združena sa vladarom Ascendenta pitanja, ali se oba pridružuju nekoj drugoj planeti dosta sporijoj od njih, predavajući joj svoje vrline, i time ta dosta sporija planeta ostvaruje pitanje.”

Ovo je prikaz povezivanja gde signifikatori apliciraju tre?oj planeti, koja mora biti sporija od njih i sa kojom oba imaju recepciju.

alt

Za primer je uzeto pitanje osobe koju je zanimalo da li će izdejstvovati parohijsku crkvu koju je želeo. Ascendent je na 14 stepeni Strelca i Jupiter, u istom znaku, na 15 stepeni. Sunce kao signifikator crkve je na 14 stepeni Blizanaca. I u ovom primeru imamo aplikaciju signifikatora preko opozicije, koju Bonati zanemaruje.

Bonati se odmah osvrće na Saturn koji se nalazi na 18 stepeni Ovna i kome oba signifikatora apliciraju preko povoljnih aspekta. Saturn se nalazi u znaku egzaltacije Sunca, što je snažna recepcija, dok sa Jupiterom ima znatno slabiju pošto je u pitanju samo triplicitet. Iz tog razloga Bonati smatra da bi bilo bolje da je pitač pitao za nekog drugog, a ne u svoje ime.

Kao i u prethodnom primeru, pomagač je tražen među onim osobama koje bi mogle biti prikazane II ili III kućom kojima vlada Saturn – pitačev brat, brat pitačevog tajnog neprijatelja, prijateljev sin, sluga neke jako uticajne osobe, neprijatelj crkve, prijatelj pitačevog sina, skriveni neprijatelji pitačevog oca, i sli?no.

4.  HIJERARHIJA  ASPEKATA

Priroda aspekta i recepcija među signifikatorima pokazuju okolnosti, način i brzinu ispunjenja, kao i da li se stvar okončava u skladu sa željama i interesima pitača ili ne. Pa tako, Bonati razlikuje nekoliko “kombinacija” koji govore o ishodu situacije.

1. Konjunkcija, trigon sa recepcijom.
2. Trigon bez recepcije, sekstil sa recepcijom.
3. Sekstil bez recepcije, kvadrat sa recepcijom.
4. Kvadrat bez recepcije, opozicija sa recepcijom.
5. Opozicija bez recepcije.

U prva dva slučaja stvari će se odvijati povoljno, brzo, bez odlaganja i poteškoća, naročito ako nema nekih ometajućih faktora vezanih za stanje samih signifikatora. Ovo je posebno izraženo ukoliko aplicirajuća planeta predstavlja predmet pitanja, a još je veća prednost ako je smeštena na Ascendentu. Zapravo, u takvim slučajevima ispunjenje dolazi samo od sebe bez većeg zalaganja pitača.

Povoljna je situacija i u trećem slučaju, jer donosi ispunjenje, ali se mogu očekivati određene poteškoće u vidu zahtevanja, iščekivanja i ulaganja napora pitača kako bi ostvario željene namere. Kada imamo horarnu sliku opisanu kao u ččetvrtom i petom slučaju podrazumeva se veliki napor pitača da stvar okonča u svoju korist. Sama situacija donosi brige i prinuđenost otklanjanja mnogih prepreka, dok je ishod do kraja neizvestan ili ide uz odlaganje i štetu, pa samim tim ne može se govoriti o zadovoljstvu njime.

alt

Zapravo, recepcija je opisni faktor aplikacionog aspekta među signifikatorima. Ona sama po sebi ne donosi ispunjenje, ali njeno odsustvo u određenim slučajevima delimično ili potpuno osujećuje povoljan ishod, pa je otuda veoma važna za pravilno prosuđivanje.

Na kraju bi trebalo napomenuti da su tekstom uglavnom prikazani preduslovi za dobijanje pozitivnog odgovora, odnosno onih koji podrazumevaju neko dešavanje, što i jeste suština najvećeg broja pitanja.

Naravno, nije teško zaključiti da loše stanje signifikatora, odsustvo povezanosti ili ometanje postojećeg aspekta među njima ukazuje na nedostatak događaja što obično nagoveštava da se stvari neće odvijati u skladu sa željama pitača, osim kada je u njegovom interesu negativan odgovor.

 

Tanja Veselinović