alt

 

ISPRAVITE KARLICU

 

Na svojim časovima plesa nailazim na konstantan otpor kod učenika kada pokušam da im objasnim da ono držanje tela koje imaju, nije ispravno, i da treba da ga

koriguju, kako bi kroz fizi?ko telo imali bolji protok energije, a samim tim sebe unapredili i u psihi?kom i duhovnom smislu. U najboljim slu?ajevima nailazim na prihvatanje ove sugestije samo u plesne svrhe. Koriguju držanje samo dok su na ?asu. ?im završe, vra?aju se svom uobi?ajenom stavu. Jedno od opravdanja koje naj?eš?e ?ujem jeste: “Ne mogu da ispravim donji deo ki?me, jer to je meni tako prirodno”.

 

Skoro 90% ?ove?anstva drži karlicu nepravilno, odnosno “repi?” nam gleda na spolja, unazad. Kada legnemo na pod na primer, donji deo ki?me nikada ne dodiruje pod, ve? imamo ulegnu?e u tom delu. To je kriva ki?ma. To nije nikakva “prirodnost”, to je jednostavno samo kriva ki?ma koju treba ispraviti. Svi smo mi u detinjstvu formirali svoja držanja po uzoru na odrasle, pa se tako i to ulegnu?e u donjem delu ki?me prenosi s generacije na generaciju, ali ne zato što nam je to genetski, nego zbog principa imitacije.

 

Takav položaj donjeg dela ki?me blokira drugu ?akru, svadistanu, koja je generator seksualne energije. Kroz vekove nas u?e da je seksualnost nešto sramotno, što po mogu?nosti treba ukloniti. U skladu sa tim, zauzeli smo i odre?eni fizi?ki položaj koji omogu?ava i potpomaže blokadu ove energije. Sada je došlo vreme da evoluiramo i u fizi?kom i u mentalnom smislu. Hajde da ispravimo taj deo tela koji je klju?an za generalno dobro držanje, zdravlje i psiho-fizi?ku stabilnost.

Takav položaj ki?me, u kome karlica stoji nakrivljeno u odnosu na zemlju, ne samo da blokira seksualnu energiju, ve? i prouzrokuje brojne fizi?ke tegobe koje se uglavnom tuma?e kao posledica starenja: bolovi u donjem delu le?a, išijas, bolovi u sko?nim zglobovima, problemi sa kolenima, problemi s cirkulacijom, problemi sa probavom i tako dalje. Sve se ovo može izbe?i pravilnim držanjem karlice, jer od nje zavisi da li ?emo i ostatak tela držati ispravno. Nemogu?e je imati pravu ki?mu bez prave karlice.

altStoga, hajde da prevaspitamo svoje telo i postavimo karlicu na mesto. Za ovo ?e nam biti potrebna ogromna energija. I ve? ?ujem kako se u glavama nekih ?italaca mota misao: “Ma, gde ?u ja u svojim godinama da ispravljam ki?mu i prevaspitavam telo? To je ne mogu?e!” Naravno da nije namogu?e i nikad nije kasno, jer kad god da po?nete, rezultati ?e biti vidljivi odmah. Ako vas boli donji deo le?a, samo ispravite karlicu i bol ?e prestati istog trenutka.

 

 

 

Kakav je to ispravan položaj karlice?

Ona treba da stoji pod uglom od 90 stepeni u odnosu na zemlju. Odnosno, “repi?” treba da gleda u zemlju. Takav položaj nam omogu?ava da s lako?om primamo energiju zemlje. Osim toga, takav položaj spre?ava priklještenje nerava koje je glavni uzro?nik bolova u le?ima. Da bismo na taj na?in držali karlicu, mora?emo prvenstveno da oja?amo donje trbušne miši?e i miši?e le?a u tom delu. Prona?ite vežbe za ove grupe miši?a i radite ih redovno.

Potom, pokušajte da stanete uspravno i ispravite donji deo le?a. Za po?etak savijte kolena, bi?e vam lakše. Vremenom, kako se telo bude navikavalo, uspeva?ete i sa pravim kolenima da držite karlicu vertikalno u odnosu na zemlju. Gluteuse nemojte koristiti za ovo, oni treba da su opušteni sve vreme.

 

altSlede?i korak jeste da nau?ite da hodate sa ovakvim položajem karlice. U po?etku ?ete imati ose?aj da ne umete da hodate tako. Ose?aj vas ne vara, zaista ne umete da hodate tako. Mora?ete da nau?ite. Ako vas u nekom trenutku obuzme ose?aj besmislenosti ovih vežbi, pokušajte slede?e: ispravite karlicu i ostanete u tom položaju nekoliko sekundi i pogledajte šta se dešava u telu i kako se ose?ate. Potom, iza?ite iz tog stava i zauzmite takozvani “prirodan” stav, kakav ina?e imate, i ostanite u tom položaju ponovo nekoliko sekundi, gledaju?i kako se ose?ate. Probajte nekoliko puta da promenite držanje i gledajte šta se dešava.

Budite uporni u svom telesnom prevaspitavanju. Ja, u svojim po?ecima telesnog prevaspitavanja, a moram da priznam da posle pet godina, proces još uvek traje, umela sam satima da hodam po ku?i veoma sporo i lagano, sa ispravljenom karlicom, i znojila sam se od napora kao da vežbam neke najteže vežbe snage. Da, loša vest je: mora?ete da uložite veliki trud. Dobra je ta da ?ete sebe uskratiti za mnoge fizi?ke, ali i psihi?ke probleme. Kako budete menjali držanje karlice, tako ?e se menjati i tok energije u telu, a samim tim ?e se menjati i struktura uma. Promene ?e se dešavati na svim nivoima.

altAko uspete da ispravite karlicu, primeti?ete da se automatski ispravlja i gornji deo le?a. Ipak, proverite da li vam grudi stoje vertikalno u odnosu na karlicu, ne dozvolite da padnu na dole, niti ih prenaglašavajte na gore. I nezaboravite da je i vrat deo ki?me, te i on mora da bude u liniji. Dakle, od “repi?a” do temena, moramo da imamo jedan apsolutno prav stub. S razlogom su stari Egip?ani svojim faraonima crtali stubove umesto ki?me. Oni su ve? znali da to tako treba.

 

 

Ovakav stav je neophodan da bi energija kroz telo mogla nesmetano da te?e u oba pravca: od zemlje ka nebu i obrnuto. Osim starih Egip?ana i jogini su to još pre nekoliko hiljada godina razumeli, pa se tako i kroz jogu radi na ovakvom stavu. Tai – chi tako?e neguje ovakav stav. Ali imajte na umu – nije dovoljno samo vežbati neku od ovih disciplina, ukoliko to što nau?ite, na tim ?asovima, ne primenjujete i u svakodnevnom životu.

altAko smo kroz istoriju uspeli sa ?etiri noge da se popnemo na dve i da položaj ki?me iz pognutosti na napred, dovedemo do iskrivljenosti unazad, sasvim sam sigurna da ?emo uspeti da se dovedemo i u apsolutno prav položaj. A onda ?e naši potomci, baš kao što smo mi od naših predaka nau?ili krivo držanje, od nas nau?iti ispravan fizi?ki i mentalni stav, te postati medijumi u zemaljsko-nebeskoj komunikaciji.

 

 

Hana Warda