alt

DUH

 

Postoje ljudi kojima je lakše da vode, nego da budu vođeni. I postoje ljudi kojima je lakše upravo obrnuto, da budu vođeni. Prvi imaju problem sa poverenjem u ljude i verovatno generalno u život i zato teže ka tome da sve i u svakom trenutku drže pod kontrolom.

Drugi se pak plaše odgovornosti, pa im je lakše da taj deo prepuste drugima: ako nešto i krene po zlu, kriv je onaj ko je vodio.

 

Ljudi iz prve grupe, zva?emo ih „nepoverljivi“, kada imaju neki problem, no?ima ne spavaju pokušavaju?i da prona?u rešenje. Dok nasuprot njima, ljudi iz druge grupe, nazovimo ih „neodgovorni“, kada imaju neki problem, preterano mnogo spavaju,?ak i po 16 sati dnevno, pokušavaju?i na taj na?in da pobegnu od realnosti i sa?ekaju da im neko drugi reši problem, pa ?e, kad sve to pro?e, oni da se probude iz svog „zimskog sna“.

 

Postoji jedna plesna vežba koja vam može pomo?i da otkrijete kojoj grupi ljudi pripadate, ako to ve? ne znate. Vežba se zove „Ogledalo“. Dve osobe stanu jedna ispred druge. Pusti se muzika i jedna od njih po?inje da pleše, dok druga treba da bude njeno ogledalo i da radi sve isto što i ona, kao odraz u ogledalu. Ova vežba, ukoliko se odradi kako treba, gledaju?i sa strane, iz ugla publike, može da izgleda toliko sinhronizovano, kao da je koreografisan ples u pitanju. Kod „plesa?a“ u vežbi „Ogledalo“, odnosno kod onoga koji vodi, mora da postoji slede?i mentalni stav: ja sad nemam jedno telo, imam dva i odgovoran sam za oba dok plešem kroz njih. Onaj ko je „odraz u ogledalu“, odnosno onaj koji prati, mora da prestane da postoji u mentalnom smislu i da se apsolutno prepusti osobi prekoputa, a što je jedino mogu?e posti?i putem ose?aja.

 

Dakle, onaj ko prati, ne sme da razmišlja, ne sme da smišlja „šta bi to sad u ovom trenutku bilo najbolje izvesti uz ovaj takt“, ve? se s punim poverenjem prepušta , koriste?i se svojim ose?ajima, osobi koja stoji preko puta nje. Ova vežba se radi naizmeni?no: najpre jedna osoba vodi, a druga prati, a onda se zamene. I kod ove vežbe ne treba birati živahnu muziku, jer pokreti moraju biti lagani, kako bi osoba koja prati, „odraz u ogledalu“, mogla da prati „plesa?a“, lidera.

 

Ukoliko se ispostavi da ste žena i imate problem sa prepuštanjem i poverenjem u ljude i život, vaš najbolji „lek“ može biti treniranje plesova u paru. Možete birati od kizombe (angolski savremeni ples u paru), koja je plesani seks, preko salse, koja je plesano seksualno zavo?enje, do argentinskog tanga koji je plesano emocionalno jedinstvo dveju osoba. Sami procenite na kom ste nivou, pa odaberite stil koji vam odgovara.

 

altUkoliko ste žena, a imate problem sa prepuštanjem muškarcima, toliko da ne možete ni da zamislite da mu se prepustite do te mere da on sa vašim telom, umom i dušom radi šta želi (jer upravo to se dešava kod plesova u paru), onda postoji jedan plesni stil i jedna plesna forma novijeg datuma u kojoj uglavnom u?estvuju samo žene i u kojoj nema fizi?kog kontakta, a re? je o American Tribal Style (ATS). Ovaj plesni stil karakteriše  simultana grupna improvizacija.

 

Dakle, postoji jedna liderka, koja stoji ispred cele grupe i koja, baš kao i u vežbi „Ogledalo“ ne pleše samo kroz svoje telo, ve? kroz sva tela, svih plesa?ica iz njenog plesnog plemena (po tome je i stil dobio naziv, tribal – plemenski). Dok se cela grupa, prepušta liderki. Ovde, za razliku od vežbe „Ogledalo“, igra?ica za svoje prepuštanje liderki, dobija podršku celog plemena, jer svi isto rade.

 

Ukoliko ste žena, a imate problem sa preuzimanjem odgovornosti, onda bi trebalo da se bavite nekim individualnim, ali energi?nim plesnim stilom, kao što su: flamenko, brazilska samba, afri?ki plesovi… Treba da plešete same i da kroz temperamentnu i energi?nu muziku, budite u sebi onu svoju najdivlju stranu li?nosti. Ovakvi plesovi ?e vam pomo?i da izgradite stav i steknete samopouzdanje.

 

Trbušni plesTELO

 

Ako niste zadovoljni kako se ose?ate u svojim telima, ples svakako može da pomogne i u tom smislu.
Ako pogledate svoje i tela drugih ljudi, vide?ete da postoje snažnija i manje snažna tela, baš kao i elasti?na i savitljiva i manje fleksibilna tela. Najidealnije bi bilo da nam tela u ovom smislu budu uravnotežena, odnosno da poseduju istu koli?inu snage i fleksibilnosti.

 

Me?utim, retko kad je tako, obi?no su ove dve fizi?ke karakteristike obrnuto proporcionalne: što je telo snažnije, to je manje elasti?no i što je telo razgibanije, to je manje jako. Snaga vašeg tela je odraz snage vašeg uma, odnosno sposobnosti da materijalizujete vaše ideje i zamisli. Što ste mentalno više u materiji, to ?e vam telo biti snažnije.

 

Da li ste nekada videli nekog bodibildera koji se interesuje za slikarstvo? On je previše u materiji da bi mogao da se prepusti ose?anjima koje izaziva jedno likovno umetni?ko delo na primer. Sa druge strane, elasti?nost tela je odraz sposobnosti da se prepustimo ose?anjima, životu, drugim ljudima… Ljudi se ?esto ?ude kada vide da je neka gojazna osoba izuzetno elasti?na i savitljiva, a ustvari, to je vrlo logi?no. Nepreduzimljive, „neodgovorne“ osobe su uglavnom gojazne i imaju nejaka tela, ali zato nemaju nikakav problem sa prepuštanjem, pa zato ?esto na ?asovima joge na primer, možemo da vidimo puna?ke osobe koje lakše zauzimaju neke komplikovane joga položaje (asane), nego neki mršavi ljudi: štipaljka, špaga, lotos… sve to rade bez problema, ali zato nemaju dovoljno snage da zauzmu ni po?etni polažaj za sklekove, a kamo li da urade jedan sklek. Sa druge strane, „nepoverljivi“, obi?no imaju mršava, snažna tela, ali izuzetno nesavitljiva i neelasti?na. Oni pak, sa svojim telima imaju suprotan problem od „neodgovornih“: stalno su u gr?u, spremni za akciju i ne znaju da se opuste, pa zato ne mogu ni da dodirnu svoje prste na nogama bez savijanja kolena.

 

U ovom smislu, žene sa nefleksibilnim telima i problemom opuštanja, morale bi da idu postepeno i mogle bi da krenu od orijentalnih plesova, koji su dobrim delom racionalni i ve?ina pokreta se dešava u karlici, što zahteva aktivaciju energije donjih ?akri, koje ovakve preduzimljive i odgovorne žene imaju aktivirane i otvorene, što zna?i da bi im ovakvi pokreti išli lako. Uz ovakve pokrete, orijentalni plesovi donekle aktiviraju i sr?anu ?akru kroz pokrete grudnog koša i donekle pokretima ruku, što bi kod ovako krutih žena zapo?elo proces opuštanja.

 

FlamenkoSlede?a stepenica bi mogla da bude jedna plesna disciplina  novijeg datuma zvana Tribal Fuson, koja kombinuje orijentalni ples sa jogom. Kroz ovu disciplinu je mogu?e posti?i dublje opuštanje. I na poslednjoj stepenici u apsolutnom prepuštanju energijama koje se pokre?u kao rezultat reakcije na muziku, nailazimo na alternativne vrste plesa, koje nisu scenskog karaktera, ve? je njihova svrha isklju?ivo samoistraživa?ka. Me?u takvim plesovima, najpopularniji je Ples pet ritmova.

 

Ukoliko nemate dovoljno jako telo, i za njega, kao i za duh, pomo?i?e vam energi?ni plesovi gore nabrojani uz koji bi trebalo da vežbate i pilates i radite vežba s optere?enjima. Vama su verovatno otvorene gornje, duhovne ?akre, ali vi ništa onih informacija i ideja koje primite, ne znate da sprovedete u praksu, potrebno vam je uzemljenje i zato birajte što strastvenije, što energi?nije, što zemaljskije plesove.

 

Ako neki muškarac ?ita ovaj tekst, verovatno se pita: a šta ja da radim ako želim da izle?im neku svoju boljku kroz ovu umetnost? Naravno da je i tako nešto mogu?e, ali odnos muškaraca prema plesu s jedne strane i odnos muškaraca neplesa?a prema muškarcima plesa?ima s druge strane je prili?no opširna tema iz koje bi proistekao odgovor na postavljeno pitanje, ali to ?u ostaviti za neku drugu priliku…

 

Neka ovaj tekst bude u ?ast svim ženskim telima koja svojom raznolikoš?u i lepotom, u ritmu muzike ili bez nje, jednostavno ?ine ovaj svet lepšim. I završi?u ovaj tekst jednom spoznajom koju sam nedavno imala, a koja glasi: pogledaj malo bolje i vide?aš da… SVAKO TELO JE LEPO!!!

 

 

 

Autorica: Hana Warda