altMi ne predstavljamo materijalna tijela, mi najprije predstavljamo energetska bića kojima je um jako važna komponenta. Ukoliko je taj isti um neuvježban, slabo ili nepodesno upotrebljavan, onda zaista živimo nepotpun život.

Meditacija u njenoj prirodi predstavlja usmjeravanje uma u ideji. Pomo?u njenih izvornih tehnika u mogu?nosti smo da filtriramo i transformišemo želje uma u korisnu energiju. Kvalitet pažnje predstavlja važan potencijal u pogledu njene uspješnosti. Meditacija je tako u direktnoj vezi sa umom.

 

Tu relaciju smo u mogu?nosti metafori?no interpretirati poput okeana koji predstavlja ekspresiju ljudskog postojanja. Ljudski um oli?ava površinu okeana koja je naj?eš?e veoma opuštena, i bez talasa. Ipak, pod uticajem atmosferskih prilika, ponekad se dešavaju trenuci kada se jave prvi valovi u vidu priliva misli koji uskoro postaju puno ja?i, a prave tako puno pjene i vodene izmaglice da oneomogu?avaju okeanu da otkrije vlastitu ljepotu koja je utisnuta u njegovoj prirodi.

 

Meditacija uzrokuje refokusiranje pažnje okeana sa njegove površine na podmorje, duboko plavetnilo koje blista od ljepote. I kako meditacija duže traje, tako i okean puno osje?ajnije usmjerava pažnju prema dubokom plavetnilu koji oli?ava istu. U tom trenutku, površina okeana opet postaje prirodno opuštena, uskoro izgleda poput ogledala koje perfektno reflektuje nebesko plavetnilo i okeanu pruža uvid o tome kako zapravo predstavljaju isto bi?e. Okean najzad razumije (1).

 

Tokom meditacije, sa zatvaranjem o?iju, mi zapravo zatvaramo izvor i protok tog internog vokabulara uma, tako zvanog “Mitota” (2). Mi tako zatvaramo pukotine uma i odjeke misli, dok pažnjom uranjamo u podmorje prividne tjelesne hibernacije. Aktom meditacije mi zapravo omogu?avamo ponovan protok transcendentalne energije duž sedam energetskih vorteksa materijalnog tijela. Postoji sedam opšte poznatih energetskih voteksa odnosno vrtloga koji se ogledaju u slede?im potencijalima:

 

altEnergetski vrtlozi (3) usmjeravaju i ubrzavaju protok energije kroz materijalno tijelo, putem energetskih meridijana. Predstavljaju jaka energetska polja koja sa vlastitim okretanjem oko sebe isijavaju suptilni vid energetskog naboja koji je nevidljiv ljudskom oku. To je zapravo aura, vitalna energija koja se kupa i preliva u duginim bojama. Dok te?e oko tijela, ona prividno ulazi i izlazi iz pora, ekspandira. Taj njen naboj u direktnoj relaciji zavisi od brzine (4) okretaja energetskih vrtloga. Ako potencijalna osoba probudi ubrzano okretanje vrtložnih ta?aka, iste ubrzo ekspandiraju u ja?u auri?nu opnu oko materijalnog tijela.

 

Auri?na opna (5) tako ?uva tijelo i um od eksternih uticaja poput napada negativnih misli i emocija kao energija u pokretu. Kao oli?enje mikrouniverzuma, aura to radi nalik prirodnom elektromagnetizmu planete Zemlje koji je zapravo “pazi”od sun?evog i kosmi?kog zra?enja.

 

Emocije i misli u pokretu koje proizvodimo se automatski odašilju iz uma poput ekspandiraju?eg mjehura, i tako “dodiruju” odnosno uti?u na aure mnogih osoba na planeti Zemlji, a posebno na aure osoba u blizini.

 

altMaterijalno tijelo kao filter koristi auralnu propusnu membranu koja filtrira i komunicira sa željenim energijama, a koje mi, vezom umnih potencijala, zapravo privla?imo u toku života. Auralna membrana je tako eksponirana naletima mnogih isprepletanih energija koje putuju planetom. Neke od tih energija su prirodnog tipa, a neke su zle. Aura ih percepira, filtrira i pokazuje odnosno projektuje u umu potencijalne osobe.

 

Na tom uzroku, mi osje?amo prirodne, odnosno neprirodne pokrete energija u vidu emocija i misli koje se odašilju iz umova osoba u blizini. Ako tako orijentisane energije propustimo (6) kroz auri?nu opnu, mi podležemo njihovim uticajima. Na primjer, kada nam neka osoba u blizini iznenada “prenese” negativnu energiju i napetost sa svojim prisustvom.

 

Tako da, iako ne komuniciraju verbalno, osobe su zapravo u mogu?nosti da putem aure ostvare tako zvanu “um-um” vezu. Aura tako osje?a za nas i upozorava nas na prirodu neposrednog okruženja. Ona predstavlja prirodni indikator koji energetske tokove prenosi umu na pregled.

 

Ako imamo dara da vidimo auru, mi je tada percepiramo poput “vizit-karte” iz koje možemo pro?itati prirodnu orijentaciju osobe, da li je negativna ili pozitivna, kakve su njene namjere, vizije, ideali, moral i karakter. I materijalno tijelo nam zaista puno prikazuje. Na primjer, odraz zla u materiji se oduvijek o?itava u ružno?i lica osobe, dok njene o?i odaju duševno stanje.

 

Naravno, to su sve “obrisi” koji nam za po?etak zaista mogu puno re?i o li?nosti potencijalne osobe koju prvi put upoznajemo. Gledaju?i auru osobe, mi zalazimo u njenu intimu, podsvjesne motive, želje, u intelektualni sklop, kao i u emocionalno zdravlje. Zaista, aura pokazuje istinsku prirodu osobe mnogo ta?nije nego materijalno tijelo.

 

Meditativne tehnike

 

Meditacija kao izvorna tehnika nam zapravo omogu?ava da sa ja?anjem energetskih tokova eleminišemo energetske zapore u merdijanima i da tako materijalno tijelo dovedemo u izvornu harmoniju.

 

Trening umne koncetracije i meditacije predstavlja važan princip ovladavanja samim sobom, a tako i vlastitim potencijalima (mislima, emocijama) u trenutnom materijalnom realitetu. U izvornoj meditaciji tehnike zapravo ne postoje, a ako ih ima, one su krajnje jednostavne poput drevne meditativne “Tratka” tehnike.

 

Tratka je zapravo vježba koncetracije i predstavlja uvertiru za osobe koje tek žele po?eti meditirati. Za izvo?enje vježbe važno je slede?e:

 

Na potpuno bijelu površinu (A4 papir može koristiti kao primjer) nacrtati krug, obojati ga crnom bojom i gledati netremice u taj vizuelni prikaz, u visini o?iju sa udaljenosti od oko jedan metar.

 

O?i su poput ogledala, veoma osetljive i prefinjene prirode. Ako osoba netremice gleda tokom dužeg perioda od 45 minuta, umna napetost, tenzije, stresovi i strahovi zapravo uplivavaju u o?i. Dešava se prividna hibernacija uma i prvi korak ka meditaciji.

 

Važno! O?i je najprije potrebno prilagoditi, po?eti od 1 do 4 minute, kasnije pove?avati do 45 minuta tokom godine dana.

 

Vodite pažnju da kroz prostor u kome meditirate nema direktnih vazdušnih strujanja. Ne forsirajte o?i, ako osjetite peckanje prekinite vježbu.

 

Pored ta?ke na papiru, možete vježbati i uz pomo? ogledala, odnosno gledanjem odraza lica, o?iju.

 

Za uspješnost i usavršavanje meditativnih tehnika važna je jaka volja koja zapravo i tjera osobu da radi važne korake u životu.

 

Oprez! Mnoge isto?ne meditativne tehnike pravu evokativnu prirodu prikrivaju iza romanti?nih vizualizacija, lotusovih cvjetova i prividne ljubavi, ali zapravo, tim tehnikama osoba je u mogu?nosti da u umu evocira krajnje opasne energije. Najzad, ako osoba krene distancirati sebe od uma, to zapravo predstavlja pravi po?etak meditacije i promatranja vlastitih misli.

 

 

 

(1) Ta veza razumijevanja se u budu?nosti oslikava u kompletnoj ravnoteži umih, emocionalnih i mislenih energija u pokretu.

 

(2) Mitota po tradiciji drevnih Tolteka predstavlja nezaustavljivi unutrašnji glas uma.

 

(3) Energetski vrtlozi zapravo proisti?u iz isto?nih hindu doktrina. Po?ev od sedmog vrtloga, tamo ih nazivaju Sahasrara (krunska ?akra), Ajna, Višudha, Anahata, Manipura, Svadhisthana i Muladhara.

 

(4) Na brzinu okretanja je mogu?e uticati sa posebnim meditativnim tehnikama, tjelesnim vježbama, zdravim životom (prim. prev.)

 

(5) Auri?na opna omogu?ava efikasnu odbranu materijalnog tijela i njegovih potencijala kada se isti prona?u uronjeni u okeanu misli i emocija koje svakodnevno proizvodi 7 milijardi ljudi na planeti

 

(6) Vizualizacija je tada od izuzetne koristi, jer njen spoj sa umnim potencijalima (pažnja, koncetracija) nam omogu?ava kontrolu nad auralnim poljem.

 

 

 

 

*Astro portal navedene odlomke prenosi iz knjige “Planetarna Vizija”, autora Ivana Mirkovi?a.

Predstavljene informacije su zašti?ene Zakonom o autorskim pravima.

 

 

 

Ivan Mirkovi?

 

 

http://www.facebook.com/PLANETARNAVIZIJA.ORG

 

 

….