Sledeće opisane informacije ne predstavljaju temu tako zvanih “teorija zavjera”,

jer iste zapravo nisu teorija,

već ekvivalentna realnost, odnosno ogledalo

trenutnih dešavanja na planeti.

Materijalni realitet, planeta Zemlja, pa i živa bića njenih ekosistema, dugo vremena važe kao žrtve globalnog kontrolisanja a tako i manipulisanja. Primarno manipulisanje se zapravo odvija na energetskoj prirodi, a kako je energija nedefinisan pojam, tako se ista odnosi na umne i materijalne potencijale kompletnih živih bi?a na planeti Zemlji.

Najzad, kontrola i manipulisanje se dešavaju izme?u mnogih dimenzija, odnosno ranije predstavljenih “krošnji”. U mogu?nosti smo konstatovati da Mi, kao “najinteligentnija” i “najsvjesnija” bi?a u trenutnom realitetu kontrolišemo i manipulišemo u veoma jakom spektru sa manje inteligentnijim i svjesnijim bi?ima iz prvog i drugog realteta. Manipulisanje ljudskih bi?a doseže tako jako i daleko da se pokušavamo kontrolisati, manipulisati i ugrožavati izme?u nas samih.

 

altLjudska bića pokušavaju kontrolisati i manipulisati sa primarnim elementima prve krošnje (voda, zemlja, vatra i vazduh) koriste?i ih za svoje sebi?ne, zle namjere i zadovoljstva, istovremeno ugrožavaju?i bi?a iz druge krošnje, a na kraju, i vlastite živote.

Navedeni elementi predstavljaju važan aspekt prve krošnje ?ije potencijale kontinuirano koristimo na planeti. Njihovo nepostojanje je nezamislivo, jer bez njih život na Zemlji ne bi bio mogu?. Mi se koristimo blagodetima prve krošnje iskoriš?avaju?i ih prekomjerno, ponekad i do maksimuma.

Taj otpor iz kolektivnog nesvjesnog je ponekad tako jak da ne primje?ujemo eventualne rizike takvog entropijskog ponašanja nad Zemljinim ekosistemom. Planeta Zemlja, tako?e, predstavlja živo bi?e, a prva krošnja njenu zna?ajnu frakciju. Ako nastavimo istom brzinom da pustošimo primarne elemente, pitanje je trenutka kada ?e se Zemljine energije Elementala pobuniti i odreagovati na nevjerovatno poseban na?in.

 

altVažno!

Energije Elementala predstavljaju izvor kompletnih bioloških i organskih elemenata flore i faune na Zemlji. Modernizovani i eufori?ni um ?ovjeka ne vodi pažnju o tim prirodnim dragocjenostima.

Zapravo, nehumanim repetetivnim aktovima nad njima ?ovjek uzrokuje njihovu kristalizaciju u višim dimenzijama, u tim mjerama dok ne po?nu povratno da deluju na materijalni realitet i to u vidu okeanografskih (poplava, talasa) meteoroloških (oluja, orkanskih vjetrova, uragana) i tektonskih (zemljotresa, vulkanskih aktivnosti) elementarnih nezgoda.

Tehnološka zloupotreba uzrokuje jake posljedice na Zemljin ekosistem, a tako i na evolutivni zamah ?ovje?anstva. Elementali predstavljaju plod njene negativno orijentisane uzro?nosti protiv prirode.

Nekada ranije, drevni ljudi su zaista uspješno afirmisali kontrolu nad vlastitim odlukama i ambicijama u vezi prirode. Nažalost, u poslednjim decenijama, srce modernog ?ovjeka je postalo zatrovano pohlepom, a um dezorijentisan požudama.

Kolektivno nesvijesno (1) odlu?uje, dok planeta “pla?e” od uticaja prekomjerne eksploatacije modernih tehnologija, koje sa vlastitim smrtonosnim uticajem uništavaju prirodu njenih ekosistema. Da, živa bi?a ekosistema flore i faune, tako?e, iskušavaju kontrolu i torturu koja im organizuju daleko svjesnija i inteligentnija ljudska bi?a iz tre?e krošnje svjesnosti.

 

altNavedenu kontrolu i manipulisanje je mogu?e primijetiti u pogledu flore, odnosno vegetacije. Živih organizama poput drve?a, biljki, i njihovim plodovima.

Ljudska bi?a poslednjih decenija drže tendenciju da mijenjaju odnosno modifikuju (2) genetiku istih, da ih prilago?avaju vlastitim morbidnim potrebama, tako dovode?i u opasnost vlastito zdravlje, a i zdravlje životinjskih bi?a. Nažalost, mi to radimo relativno svjesno. Ni bi?a faune, odnosno životinjska bi?a, ne prolaze puno bolje iako posjeduju prividnu ve?u kolektivnu svijest o tom potencijalnom manipulisanju.

 

altŽivotinje se pored biološko-genetske modifikacije koriste za puno ve?i spektar kontrole i eksperimentisanja.

Nekada su životinje bile slobodne, a trenutno, mi smo ti koji upravo odlu?ujemo o njihovoj budu?nosti, dovode?i neke i do potpunog istrebljenja. Mi kao puno “pametnija” bi?a, životinje koristimo do maksimuma, koji je zapravo ravan najuvrnutijoj kreativnosti. Životinje manipulišu i ubijaju samo kada smatraju da je to neophodno i da je važno za njihovu egzistenciju. Ali ne i ?ovjek, on manipuliše u puno ja?em spektru.

Od kontinuiranog prou?avanja njihovih potencijala, životinje se koriste za jako puniji spektar, koji uklju?uje slede?e aktivnosti – kao vid prehrane (mesna industrija i fabri?ke farme), zabavu (cirkusi i zabavni parkovi), razonodu (lova?ke aktivnosti i takmi?enja), za krzno (modna industrija), kao ku?ni ljubimci, za laboratorijska testiranja (farmakološke laboratorije, parfemerije), potom eksperimentalno za nau?na istraživanja, i tako dalje.

Najžalosnija pojava predstavlja to da se ljudska kontrola i manipulisanje ne završava sa prvim i drugim denzitetom svjesnosti. Ona se nastavlja, i konstantno dešava u tre?em, izme?u samih ljudskih bi?a.

 

altMi pokušavamo kontrolisati sami sebe, a istovremeno i druga živa bi?a na planeti Zemlji.

Mi eksperimentišemo nad nama samima. I tako smo puno preokupirani time da se pokušavamo kontrolisati, prou?avati druga živa bi?a ekosistema, a zapravo ne poznajemo ni vlastitu prirodu, kao ni vlastite tjelesne, intelektualne, umne, duhovne, a tako ni “emocionalne” energetske potencijale.

Mi poznajemo samo malu frakciju od tog ukupnog spektra. Mi još uvijek eksperimentišemo nad nama samima, kontrolišemo genetiku, prirodu ra?anja, zloupotrebljavamo tehnologiju, manipulišemo medicinom, farmakologijom, ekonomskim  mrežama, ratovima, ljudskim pravima, moralnim vrijednostima.

To upravo sada poprima najve?u kulminaciju u vidu slede?e opisanih dešavanja i mogu?nosti koje se zbivaju unutar apsurduma umnih relativnosti. A koje se manifestuju piramidalnim strukturama manipulisanja, u kojim bi?a koja se nalaze bliže podnožju piramide bivaju izložena ja?oj manipulaciji i velu “Maye”. Tako da, u mogu?nosti smo primijetiti taj o?evidan princip lan?ane kontrole i manipulisanja.

Proporcionalnim pove?anjem svjesnosti pove?avaju se i potencijalna manipulisanja u okvirima denziteta. Ako je neko bi?e svjesnije (inteligentnije) ima ve?e mogu?nosti koje, naravno, može zloupotrebiti.

Logika uma nas misaono usmjerava da Mi, kao najsvjesnija bi?a na planeti povla?imo niti tih entropijskih dešavanja, ali ne, ljudska bi?a ne vode potpunu kontrolu, ona se zapravo nalaze puno, puno ispod nje…

 

(1)  Kolektivno Nesvijesno predstavlja podsvjesno implementirane nagone, psihološke i sociološke šablone ponašanja. Kolektivno nesvjesno proizilazi iz li?nog nesvjesnog. Jako teško ga je prepoznati baš zato što je nesvijesno, i zato što osoba ne želi da prihvati da ima onu lošu stranu, koje nije svijesna. Na primjer, uprkos zlim aktovima na planeti, ljudi i dalje žele projektovati umne vizije putem “Green Peace” stranputnih organizacija koje se bave posledicama, a ne uzrokom. Taj otpor iz nesvjesnog je prevelik i on putuje u podsvijesti.

(2)  GMO hrana

 

*Astro portal navedene odlomke prenosi iz knjige “Planetarna Vizija”,
autora Ivana Mirkovi?a.
Predstavljene informacije su zašti?ene Zakonom o autorskim pravima.

Ivan Mirković