Vrlo često savremeni proučavaoci astrologije potpuno zanemaruju one delove starih tekstova koji su posvećeni pitanju ropstva. Čak se dešava da sledbenici tako zvanog modernog trenda to uzimaju kao argument kritike tradicije opisujući je kao zaostalu i van vremensku.

Posmatrano sa stanovišta društvenog uređenja, ova kritika bi imala smisla, ali ropstvo nije samo deo robovlasničkog sistema već može imati dublje značenje koje se olako previdi površnim razmatranjem aforizama koje nam daju helenistički astrolozi.

Istina, rob je u antičkom periodu predstavljao osobu koja nema nikakvih prava i sa kojom se može trgovati kao i sa svakom drugom pokretnom imovinom, iskorišćavati, unajmljivati, nasleđivati ili poklanjati. Ukoliko bi rob pokušao da pobegne od svog vlasnika, bivao bi gonjen, a vrlo često surovo kažnjavan ili čak ubijan. Neki su se rađali kao robovi jer im je takvo bivalo poreklo, a neki su u ropstvo padali tokom života usled finansijkog kraha ili osvajačkih pohoda.

Razlike u “rangiranju” ropstva su i u to vreme postojale. Dorotej u svojim aforizmima vezanim za za ovu tematiku ponekad koristi i opise kao što su ‘siromašno poreklo’, ‘sluga’, pa čak i ‘poput roba’ što bi ukazivalo na to da natus ima slobodu, ali da je lošeg imovinskog stanja, pripadnik niskih društvenih slojeva, što se u određenoj meri poistovećivalo sa robovanjem ili ga ka njemu vodilo.

Iako je u zapadnim zemljama robovlasničko društveno uređenje zvanično ukinuto pre više vekova ropstvo se u određenoj meri zadržalo i do današnjih dana. Složićete se da socijalna struktura, u ma kom sistemu, ne podrazumeva potpunu jednakost i da svuda postoje oni slojevi koji su zavisni od drugih, da ne pominjem mrežu “podzemnih” (pa i “nadzemnih”) kanala trgovine ljudima radi prostitucije, prinude na rad ili presađivanja organa koja je na određenim prostorima prilično razvijena.

Pored toga, postoji robovanje na jednom ličnom nivou koje podrazumeva ovisnost od opijata, alkohola, kocke i tako dalje, ograničavajući time potpuno ili delimično slobodno funkcionisanje natusa i neretko predstavljajući put ka imovinsko-socijalno ugroženim slojevima. Sklonosti ka ovisnostima često možemo naći i u poreklu natusa.

Kroz istoriju astrologije određene modifikacije razmatranja ropstva možemo tražiti u izmenama značenja XII i VI kuće koje se u helenističkom periodu vezuju za tu tematiku. Pa tako, srednjevekovni astrolozi VI kući pripisuju sluge, podređene najamne radnike koji su vrlo često živeli na imanjima vlastodavaca, radivši ponekad samo za smeštaj i hranu. XII je pridodato značenje zatvora i zatočeništva, koje više nego očigledno ukazuje na umanjenje prava i slobode.  Slična značenja ove dve kuće su zadržale i do današnjih dana.

Na isti način može se pristupiti natalnim konfiguracijama koje su antički astrolozi vezivali za ropstvo. Dorotej je uglavnom razmatrao položaj Meseca, potom Tačke fortune, stepena prenatalne sizigije i Jupitera, što se i danas često uzima prilikom procene imovinskog stanja i društvenog položaja natusa.

Ovom prilikom ja ću neke od tih aforizama prikazati kroz prizmu savremenog načina življenja i ispisati modernijim jezikom, nakon čega prepuštam svim proučavaocima astrologije da sami procene koliko se pitanje ropstva suštinski izmenilo.

* * *

Osobi će tokom života biti uskraćivana određena prava i slobode, ili će biti ekonomski nesamostalna, pa čak i pripadati ugroženim kategorijama društva kada je Mesec u XII ili VI kući i vladari njegovog tripliciteta u lošim kućama.

Na slično ukazuje Tačka fortune ili njen vladar u XII ili VI kući, izuzev ako je u svom terminu, Jupiter u XII, VIII, VI ili II kući, kao i kada je Mesec po noći u muškom znaku, a Ascendent u ženskom, odnosno Sunce po danu u ženskom znaku, a Ascendent u muškom.

Vladari tripliciteta prenatalne sizigije u lošim kućama, takođe, pokazuju slabo imovinsko i socijalno stanje natusa. Ako je samo prvi vladar u lošoj kući, a drugi u dobroj, onda će natus vremenom uspeti da poboljša svoj status, ali ako je obrnuto, onda ga siromaštvo i ekonomska zavisnost očekuje u kasnijem delu života, posebno ukoliko je jedan malefik u znaku sizigije, a drugi je aspektuje.

Ukoliko je Mars po danu, ili Saturn po noći, na uglu i aspektuje Sunce ili Mesec, a da nema aspekta sa Jupiterom, tada će natus zarađivati kroz posao koje nije dovoljno priznat niti plaćen i koji podrazumeva loše uslove rada. Ovo je izraženije ako je Mesec u ženskom znaku i Venera ugrožena.

Kada je Mesec u ugaonoj kući i dispozitor mu je jedan od malefika, osoba će biti nezadovoljna svojim imovinsko-socijalnim statusom, posebno ako ga malefici i aspektuju jer će tada patiti u oskudici.

Ukoliko je Mesec u XII ili VI kući, a vladari njegovog tripliciteta (ili Sunca po danu) u dobrim kućama, onda je osoba potiče iz siromašne porodice. Na slično ukazuje ako je jedan od malefika u konjunkciji sa Mesecom, a drugi mu je dispozitor. Mesec na kraju znaka ukazuje na majku skromnog porekla, osim ako je u konjunkciji sa Jupiterom ili Venerom, koja je u svom domicilu. Sunce i Saturn u XII, VIII, VI ili IV kući se odnosi na lošu situaciju vezanu za oca.

Kada su Sunce i Mesec u konjunkciji, a u lošoj kući i sa malefikom u opoziciji roditelji natusa su socijalno-imovinski ugroženi. Ako su Sunce i Mesec u terminima benefika i u aspektu sa svojim dispozitorima, onda su okolnosti vezane za roditelje povoljne, naročito ako su vladari Tačke fortune ili se nalaze na uglu. Ako je Jupiter na Ascendentu u bilo kom znaku, osim Jarca, osoba će napredovati u životu i sticati imovinsku sigurnost bez obzira kakvog je porekla. Ovo je posebno naglašeno ukoliko Jupiter ima aspekt sa Mesecom.

 

Tanja Veselinović