emocionalna inteligencija

alt

EMOCIONALNE KOMPETENCIJE I RAD NA SEBI

U razvijenoj emocionalnoj kompetenciji sve se ?eš?e sagledava klju? ka boljem zdravlju, ve?em doživljaju sre?e i bliskosti, postavljanju jasnije vizije li?nih ciljeva, dosezanju ve?eg uspeha u poslu i životu uopšte, ostvarivanju viših ciljeva, ose?anja li?nog zadovoljstva, postizanju liderstva u me?uljudskim odnosima, unapre?enju naše samosvesti, u?enja, ve?e jasno?e u obavljanju svakodnevnih aktivnosti.   U psihoterapijskom smislu, svaki problem je zapravo emocionalni problem. Ono u šta ne investiramo emocije ne opaža se ni […]

Više

alt

SAMOSVEST I SAMOMOTIVACIJA

Samomotivacija zna?i da možete da prona?ete zadovoljstvo u onome što radite i da vam nisu potrebni spoljni stimulansi (velika plata status, nagrade, kazne ili pretnje) da bi se pokrenuli na akciju.   Samomotivacija ili samodokazivanje predstavlja najviši nivo zadovoljenja ljudskih potreba, kada ljudi obavljaju poslove prvenstveno zbog sebe, zato što ih ti poslovi ispunjavaju ili za njih predstavljaju kreativni izazov, a ne zato što ih neko primorava ili nadgleda.   Ljubav […]

Više