alt

 

U tradicionalnoj astrologiji svi znakovi i planete su opisani stepenom toplote i vlažnosti kao dva primarna kvaliteta. Nedostatak toplote se karakteriše kao hladnoća, a nedostatak vlažnosti kao suvoća.

Na taj na?in dobijamo ?etiri kvaliteta: toplo, hladno, vlažno i suvo, ?iju kombinaciju izražavamo kroz prirodu, elemente i humore.

 

 

Svi autori, od helenisti?kog perioda pa nadalje, su saglasni oko odre?ivanja kvaliteta znakova.

 

 

Blizanci, Vaga, Vodolija: toplo i vlažno – vazduh – sangvinija – prole?e

 

Ovan, Lav, Strelac: toplo i suvo – vatra – koler – leto

 

Bik, Devica, Jarac: hladno i suvo – zemlja – melanholija – jesen

 

Rak, Škorpija, Ribe: hladno i vlažno – voda – flegma – zima

 

 

Što se ti?e prirode planeta, tu postoje odre?ene razlike u tradicionalnim tekstovima.

 

Ptolomej, u svojoj knjizi Tetrabiblos, opisuje Sunce i Mars kao tople i suve, Jupiter, Veneru i Mesec kao tople i vlažne, Saturn kao hladnog i suvog, dok za Merkur, zbog promenjive prirode, ne daje ni jedan kvalitet kao posebno naglašen.

 

Me?utim, kada piše o izgledu i temperamentu natusa, mnogo više se obazire na fazu u kojoj se planeta nalazi u odnosu na Sunce (orijentalnost i okcidentalnost). Pa tako, orijentalanost  Saturnu daje vlažnost, a Merkuru toplotu. Okcidentalnost Jupiteru, Marsu i Veneri oduzima toplotu, a Merkuru vlažnost.

 

Iako je osnovna priroda Sunca topla i suva, u razmatranju temperamenta se uzima u obzir kom godišnjem dobu pripada znak gde se ono nalazi. U prole?e je toplo i vlažno, u leto toplo i suvo, u jesen hladno i suvo, a zimi hladno i vlažno. Sli?na je situacija i sa Mesecom kojem se kroz rast svetlosti pove?ava toplota, a kroz opadanje smanjuje, dok za vlažnost važi obrnuto.

 

alt

Arapski autori uglavnom podržavaju helenisti?ko u?enje, s tim što Veneri i Mesecu pripisuju flegmati?nu prirodu, za razliku od Ptolomeja. Al Biruni, recimo, Saturna opisuje kao izrazito hladnog i suvog, Jupitera kao umereno toplog i vlažnog, Marsa kao izrazito toplog i suvog, Sunce kao toplo i suvo uz dominaciju toplog, Veneru kao umereno hladnu i vlažnu, Merkura kao umereno hladnog i suvog, a Mesec kao hladnog i vlažnog, ali promenjivog inteziteta.

 

Evropski autori nisu bili saglasni oko prirode Venere. Bonati i Lili, na primer, su je posmatrali kao umereno hladnu i vlažnu, ali se Lili pozivao na Ptolomejeva uputstva pri odre?ivanju temperamenta, dok je Moren smatrao da je ona uvek topla. Ujedno, Moren je imao druga?ije vi?enje prirode Jupitera odre?uju?i ga kao toplog i suvog.

 

Moderna astrologija uglavnom razmatra samo kvalitete znakova, ?ime se u velikoj meri osiromašuju odre?ene tehnike u astromedicini, astrometeorologiji i drugim granama. I pored manjih razlika koje su u tradiciji prisutne, kvaliteti planeta su bitni za pravilno razumevanje njihove prirode, razli?itih podela i uzajamnog odnosa, a posebno kada je re? o temperamentu natusa ?ije odre?ivanje predstavlja polaznu ta?ku u natalnoj astrologiji.

 

 

 

Tanja Veselinovi?

 

http://astrosensa.com/