Pravilno shvaćen, okultizam je proces unutrašnje i spoljne alhemijske promjene. Zapravo, to je ezoterno sredstvo (put, metod) promjene, razvoja, evolucije. Suštinski, magija je otvaranje onih latentnih područja svijesti koja postoje u nama, sredstvo lične i mundane promjene.

Magijske tehnike (poput rituala) su samo sredstvo za postizanje tog cilja. Predugo se magija povezivala sa “činima”, prizivima i sličnim stvarima, i iako one jesu njen sastavni dio, ipak su samo nagovještaj onoga što ona zaista jeste. Magija je, stoga, najviša nauka koja postoji na našoj planeti, jer ona podučava kako metafizičke tako i metapsihičke zakone koji važe na svim planovima.

Ova nauka se naziva magijom još od prvih pisanih zabilješki ljudskog roda, ali je uvijek bila rezervisana za posebne krugove, koji su se uglavnom sastojali od prvosveštenika i visokih vladara. Oni sami su znali istinu, ali su je držali u tajnosti. Oni nisu samo bili potpuno upoznati sa sintezom njihovih vlastitih religija nego, takođe, i svih drugih.

S druge strane, ljudi su o religiji učili samo u simbolima. Trebalo je mnogo vjekova da prođe da bi ljudski rod upoznao oskudne fragmente ove nauke i to na prikriven način, što je bilo razumljivo. Pošto većina ljudi nije bila podvrgnuta nikakvom zakonitom magijskom treningu, oni su mogli shvatiti te fragmente samo sa njihove lične tačke gledišta i, usled toga, ostavili su svoje znanje nepotpunim i jednostranim.

Tokom vremena, a naročito prethodnih stoljeća, mnogo knjiga je napisano i objavljeno o magiji, ali obično na obmanjujući i nepotpun način, tako da su se samo neki mali djelići njihovog sadržaja mogli primijeniti u praktičnom radu. Samo nekoliko društava bilo je u stanju da inicira učenika u hermetičku nauku ili magiju, iz prvog izvora, a i tada ova nauka ostaje nešto sasvim ograničeno na posebno odabrane osobe. A usled toga nužno i kao tamna i misteriozna stvar za one koji ozbiljno traže istinu.

U toku Srednjeg vijeka poznavanje magije su stalno žestoko napadali razni religijski redovi, a istorijske inkvizicije su najupečatljiviji primjer toga. Kasnije, početkom modernog doba, magija je posmatrana kao čisto praznovjerje, a svako ko je pokazivao i najmanju sklonost ka toj vrsti nauke bivao je ismijan. Sekte mistika i sličnih bile su odgovorne za loše ime koje je ubrzo dobilo proučavanje magije, i ljudi koji su pokazivali interes za to su obično stavljani na stub srama “zbog praktikovanja crne magije”. Prava magija je izučavana u najstarijim proročkim školama i u izolovanim krugovima u koje su samo adepti imali pristup.

Magija je nauka koja poučava praktičnu primjenu najnižih zakona prirode, pa sve do najviših zakona duha. Osoba koja namjerava učiti o magiji mora prvo naučiti da razumije funkcionisanje najnižih prirodnih zakona, da bi shvatio zakone koji grade sve do njih samih, a konačno i najviše zakone. Zavisno od stupnja koji je čitalac dostigao ili od zakona kojima se trenutno bavi on može, radi boljeg pregleda, podijeliti magijsku nauku na tri grupe.

To jest, u nižu magijsku nauku koja obuhvata zakone prirode i njihovo delovanje, funkcionisanje i kontrolisanje i može je, ako želi, nazvati prirodnom magijskom naukom. Zatim, u srednji stupanj magije koji obuhvata operisanje, funkcionisanje i kontrolisanje univerzalnih zakona unutar čovjeka, to jest mikrokosmosa, malog svijeta. I konačno, u visoku magijsku nauku koja obuhvata operisanje, funkcionisanje i kontrolisanje zakona makrokosmosa, odnosno čitavog svemira.

Pošto, prema Hermesovoj (smaragdnoj) tabli, za magiju važi univerzalni aksiom “kako gore – tako dolje” i obrnuto, strogo rečeno, nije ispravno govoriti o nižoj, srednjoj i visokoj magiji. Ustvari, postoji samo jedna jedinstvena magija, a stepen zrelosti do kojeg je magičar stigao je mjerilo njegovog ličnog razvoja. Univerzalni zakoni, bez obzira da li su primijenjeni sa dobrim ili lošim namjerama, ostaju uvijek isti.

Primjena zakona zavisi od karaktera i namjera pojedinca. Ako magičar koristi svoje moći u dobre svrhe, on može za sebe odabrati izraz “bijela magija”, a ako svoje sposobnosti koristi u loše svrhe on može govoriti o “crnoj magiji”. Ali, bez obzira da li su djela magičara moralno dobra ili loša, njih izazivaju baš isti zakoni. To nadalje, samo po sebi, deplasira pomenutu podjelu, budući da u magiji ne mogu važiti moralna načela jer je ona sama, sa svim svojim tehnikama, samo sredstvo ili put unutrašnje ili spoljnje promjene, put duhovnosti usmjeren ka evoluciji individue.

Ali šta je ono što čovjeka uopšte dovodi do cijele priče o magiji? Uopšte uzev, većina ljudi se, kad je duhovnost u pitanju, “kači” na religiju, tako da su te dvije stvari neočekivano postale sinonimi. To je u osnovi i opravdano, budući da bi religije trebalo da se bave stvarima duha primarno. Ipak, svjedoci smo drugačijeg toka dešavanja. Prvenstveno, treba razumjeti da religija nastaje da bi se prevazišla smrt.

Smrt je oduvijek bila ljudima najveći problem. Stoga, kao što joj i samo ime kaže, religija nastaje kao potreba da se smrt transcendira, prevaziđe. Kako svaka derivatna 12. kuća stvara onu prije nje i čini njen temelj, tako i 8. kuća (kao 12. od 9.) čini temelj 9. kuće, te strah od smrti i konačnosti daje potrebu da se nađe nešto što prevazilazi smrt, da se nađe neki smisao ili nešto što postoji iza smrti, te se sa tim i poveže (religare).

Deveta kuća sadrži, spaja i ponovo povezuje 8. i 9. kuću, to je praktično ideja nastanka nečega što bi se zvalo sistem religija, ali nema puno veze sa vjerom na ličnom nivou natusa koja je definisana 12. kućom. Kada traže duhovnu podršku, ljudi se mnogo češće povezuju sa vrhom prirode svoje 9. kuće nego sa prirodom svoje 12. kuće, samo zato što im je lakše da budu dio mase i da traže kolektivnu podršku.

Ipak, postoje i ljudi koji su imali potpuno drugačiji poriv, potpuno drugu potrebu – da vjeruju da mogu da mijenjaju stvari, da upravljaju. To su ljudi opisani na početku, to su magičari i okultisti.

Ovo je priča o njima iz astrološkog ugla.

Astrološke pretpostavke

Sve prethodno rečeno treba sada prevesti na astrološki jezik. Ovo nije lak zadatak, budući da postoji značajna razlika između sklonosti ka okultnom i urođenih sposobnosti koje osoba posjeduje. Iako kada govorimo o sposobnostima i moćima, uvijek imamo priču o onim koje latentne i uspavane leže u svakom čovjeku, ipak ih treba znati probuditi odnosno moći spustiti na zemlju. Jasno je da ovdje govorimo o velikim moćima koje čovjek u svakodnevnom životu i ne živi. One su kao takve uvijek opisane transcedentnim planetama, koje su nosioci tih moći ili, bolje rečeno, prevazilaženja onog što obično opisujemo kao sudbina.

Stoga, pretpostavljamo da transcendentne planete moraju biti snažno naglašene u natalu, najčešće pozicionirane u uglovima, dok ih u svakodnevicu dovodimo preko ličnih planeta, pa stoga treba očekivati da one grade aspekt sa njima. Tu prije svega mislim na lične planete koje su niže oktave odgovarajućih transcedentnih (Merkur – Uran, Venera – Neptun, Mars – Pluton), ali i na druge, pogotovo ukoliko su povezane sa serijama 8 ili 12, koje su od posebnog značaja za ovo istraživanje.

Pomenuli smo sudbinu. Pod tim, u astrološkom smislu, podrazumijevamo jedan inercijalni sistem kakav je natalna karta. U njoj je sadržan osnovni sudbinski i karmički kod, sve ono što je naslijeđeno usled prošloživotnih iskustava ili genetikom, odnosno ono što je zapisano u našem eteričnom tijelu ili duši (odnosno Mjesecu). I dok iz tog koda možemo tumačiti gotovo sve, ono što zasigurno ne možemo jeste prosvetljenje, jer horoskop je krug, polje djelovanja uzroka i posljedica, a prosvetljenje predstavlja lični napor koji izlazi iz okvira kruga. I tu, nalazimo vezu sa magijom, jer je osnovni cilj, svakog ko se ozbiljno bavi magijom, razvoj i uzdizanje sopstvene svijesti.

Suština te priče o svijesti i predispoziciji za prosvjetljenje sadržana je u priči o osi čvorova. Oni su primarna opozicija koja je postojala i prije rođenja natusa dok su ostale opozicije nastale trenutkom rođenja. Oni su suprotne sile u horoskopu, neintegrisane, za čiju je integraciju potreban spoj. Ono što u krugu teoretski može da pomiri tu suprotnost (elemente svijesti prikazane kroz čvorove), da načini taj spoj i da na neki način dovede do razvoja svijesti, jesu planete koje su u aspektu sa čvorovima.

U našem kodu, te planete bi trebale biti povezane sa serijama 8 i 12, jer nam tako ukazuju put kojim natus ide u pomirenju tih suprotnosti, a samim tim i uzdizanju svijesti. U slučaja magičara to jeste bio i uvijek će biti put lične duhovnosti (serija 12), put transformacije, kako spoljne tako i unutrašnje, put alhemijske promjene (serija 8). Iz toga, dolazimo do logičnog zaključka o jedinstvenosti tog puta, koji se astrološki vidi kroz povezanost serija 8 i 12. Ovo može biti prikazano na najrazličitije načine, pozicijom vladara 8 u 12 i obratno, nekim međusobnim aspektom vladara ovih kuća, aspektom njihovih signifikatora ili pak aspektom prema vladaru 8 ili 12, kao i samom pozicijom signifikatora 8 u 12 i obratno.

Ono što, takođe, srećemo kao jednu posebnost posmatrajući natalnu kartu svakako jesu planetarne konfiguracije. Često su najdominantnije strukture u horoskopu i ukazuju na veliku energiju (koja često zna biti i sputavajuća, ali i izvor velike snage, “moći koja pomjera svjetove”,  ako je pravilno kanalisana), kao što je to slučaj sa T-kvadratom ili Velikim krstom, ili pak na neki poseban talenat o kom nam najbolje govori Veliki trigon. Neke od njih, poput lotus i jod konfiguracije su izrazito spiritualne. S obzirom na tu njihovu veliku snagu u natalu, one su od velike važnosti i za ovo istraživanje.

U tom smislu, mogli bismo očekivati centralnu planetu T-kvadrata ili vladara njoj opozitne tačke povezane sa serijama 8 i 12, baš kao što bi i najbliži kvadrat sa jednim od tih predstavnika mogao pokrenuti potencijal jednog spiritualnog Velikog trigona. Isto tako, kod jod i lotus konfiguracije možemo očekivati da su centralne planete tih konfiguracija povezane sa okultizmom i duhovnošću, baš kao što bi se i stelijum mogao naći u tome analognim kućama.

Ipak, kako su gotovo sve ove konfiguracije ili latentne (poput Velikog trigona) ili vrlo nesvjesne (kao T-kvadrat, ili jod), tad je potreban izuzetan nivo svijesti da bi se veliki potencijali koji su njima opisani kreativno ispoljili. Na primjerima okultista vidjećemo koliko zaista ovaj put može biti benefičan za tu svrhu, iako će krajnji rezultat svakako zavisiti od istrajnosti samog praktikanta.

Tri su dijela svake stvarnosti, a nekretnice opisuju najdublji dio stvarnosti čovjeka – onaj dio koji se ne kreće ili onaj dio koji jednu dušu istom pričom i ulogom vodi kroz vjekove, kako kroz brojne inkarnacije koje su sa odgovarajućim mitom povezane, tako i kroz genetiku natusa. I upravo je to priča i o stanju svijesti stečenom kroz prethodne inkarnacije da bi u ovoj izvršile tu punu transformaciju i dostigle suštinsku slobodu bića, izraženu kroz oslobođenost od samskara, od uzročno-posledičnog kruga postojanja, odnosno transcedencija istog ili oslobođenje od okova horoskopa i već pomenute primarne opozicije čvorova, ili makar putem magije svoje sopstvo približili još više tom prosvjetljenju.

Na nivou natalne karte to bi bilo prikazano upravo kroz fiksne zvijezde, i to one nekretnice tradicionalno povezane sa okultizmom i duhovnošću koje su “probuđene” sada pozicijom planete ili vrha kuće. Iako i ovdje smatram da bi ta planeta i kuća trebale biti povezane sa serijama 8 i 12, ipak mi se bitnijim čini da ta planeta bude samo dobar provodnik tog stelarnog uticaja. U tom smislu, teoretski bi bilo najpoželjnije da to bude Mjesec, budući da sam predstavlja kosmička vrata, pa se upliv svake zvijezde najdirektnije prenosi upravo kroz njega, dok bi ostali važni prenosnici bili Sunce, Merkur, Venera, Mars, Jupiter, pa donekle i Saturn, dok bi se upliv transcedentnih planeta prevashodno ispoljio na mundanom planu, iako bih napomenuo da i one mogu biti lične kao vladari kuća (osobito 8 i 12), posebno ako su povezane sa ličnim planetama na gore navedeni način.

A kada smo već kod tog najmističnijeg dijela astrologije, koji se često označava i kao “Tijelo astrologije” inkorporirajući u sebe one stvari koje djeluju na određeni način ali se ne zna zašto je to tako, odnosno one koje se opiru “svakodnevnoj logici”, svakako pored fiksnih zvijezda, moramo pomenuti i stepenove zodijaka.

Za nas su ovdje najinteresantniji oni stepeni koji se povezuju sa okultizmom, misticizmom i spiritualnošću, pa se očekuje da su upravo oni i aktivirani u horoskopima ovih ljudi. U tom smislu, po svojoj posebnosti se izdvaja 29. stepen bilo kog znaka, za kog bismo mogli reći da predstavlja krajnji stadijum nečega ili posljednju etapu nekog razvoja, pa tako može naznačiti viši evolutivni stepen razvoja i osobi dati čak i vidovitost, ili, bar, prilično snažnu intuitivnost.

S druge strane, on takođe označava i kraj nečega, što je simbolisano planetom koja se na njemu nalazi, ali i znakom čiji je krajnji stepen aktiviran, pa se smatra anaretom. Ovaj stepen je vrlo povoljan za duhovnost i često se sreće u horoskopima izrazito duhovnih osoba, dok se smatra jednako nepovoljnim za stvari “ovozemaljskog” postojanja.

Uz njega, za okultizam su još značajni i 27. stepeni svih znakova, dok se on posebno u Ribama vezuje za lidere u ovoj oblasti, zatim su tu još stepeni – 16. Ovna, 1. i 10. Bika, 11. i 19. Raka, 6. Škorpiona, 11. Jarca, 15. Riba i 26. stepen Riba. Svakako je i ovdje za očekivati da su ovi stepeni aktivirani upravo planetama povezanim sa serijama 8 i 12, ali kao i za fiksne zvijezde, tako i za stepene ovo nije pravilo, već je bitno da su oni u natalu naglašeni.

Sve u svemu, osnovni astrološki kod bi se sastojao u sljedećem:

– Veza serija 8 i 12 (vladar 8. u 12., vladar 12. u 8., Mars ili Pluton u 12., Jupiter ili Neptun u 8.; aspekt između vladara ovih kuća, kao i aspekti signifikatora ovih serija sa vladarima 8. i 12.)

– Planeta u aspektu sa osom čvorova (120/60 ili 90) povezana sa serijama 8 ili 12, sekundarno i serijom 9

– Povezanost transcendentnih planeta sa ličnim, i to primarno sa nižim oktavama (Merkur – Uran, Venera – Neptun, Mars – Pluton), ali i sa vladarima 8. i 12.

– Transcendentne planete u uglovima horoskopa

– Mjesec, lične planete ili vladari 8. i 12. na nekoj od fiksnih zvijezda povezanih sa okultizmom i duhovnošću:

Sadalmelik  (3 stepen Riba)

Formalhaut  (3 stepen Riba)

Ahernar  (15 stepen Riba)

Kambalija (6 stepen Škorpije)

Akruks  (11 stepen Škorpije)

Zosma  (11 stepen Djevice)

Skat  (8 stepen Riba)

Sadalsuud  (23 stepen Vodolije)

Džabah  (4 stepen Strijelca)

Al Ferg  (26 stepen Ovna)

– Vladari, vrhovi 8. i 12. kuće, signifikatori serija 8 i 12 na nekom od stepenova koji su povezani sa okultizmom i magijom – prije svega 29. stepen svih znakova, potom 27. stepen svih znakova, dok se posebno 27. stepen Riba vezuje za lidere u ovoj oblasti, zatim su tu još stepeni – 16. Ovna, 1. Bika, 10. Bika, 11. Raka, 19. Raka, 6. Škorpiona, 11. Jarca, 15. Riba i 26. Riba.

 

* Ovi kodovi razmatrani su na primjerima najistaknutijih ličnosti u okultizmu na:  http://wp.me/p4x27F-4Q

 

PG Astrolog