GODIŠNJI HOROSKOP ZA PODZNAKE

ZA 2013. GODINU

 

altPodznak ili Ascendent je najli?nija ta?ka horoskopa te su opšte prognoze i saveti za podznake vrlo korisni i mogu se uzeti u obzir samostalno ili paralelno sa opštim prognozama za znake.

 

Prognoza za podznake je nešto li?nija i subjektivnija percepcija dešavanja i dobar orijentir koja ?e polja života tokom ovog perioda biti najviše angažovana.

 

U nastavku su takve smernice date za svaki podznak ponaosob, uklju?uju?i par opštih prognoza i saveta koji su kao dominantni važe?i na godišnjem nivou.

 

Orijentir za prognozu su mundana kretanja dve najvažnije superiorne planete, Jupitera i Saturna, koji svojim sporim kretanjem ozna?avaju najvažnije i najkrupnije obrise ljudskog života i sudbine, iz godine u godinu.

 

Ne nebu za 2013. godinu imamo slede?e važne pozicije Jupitera i Saturna:

 

– Retrogradan Jupiter u Blizancima je do 29. januara 2013., kada kre?e u direktan hod.

 

– Saturn u Škorpiji 19. februara 2013. zaokre?e u retrogradan hod.

 

– Jupiter iz znaka Blizanci 26. juna 2013. prelazi u znak Rak.

 

– 17. jula 2013 je na nebu egzaktan trigon direktnog Jupitera u Raku i retrogradnog Saturna u Škorpiji.

 

– 7. novembra 2013 Jupiter u Raku zaokre?e u retrogradan hod.

 

– Egzaktan trigon Jupitera u Raku i Saturna u Škorpiji imamo na nebu, po drugi put, 13. decembra 2013., sa tim što je ovog puta Jupiter retrogradan.

 

 

PODZNAK OVAN

 

Ovo je godina tokom koje se pred vas name?e potreba da se bavite materijalnim resursima koji su u posedu drugih ljudi. U bra?nom ili poslovnom odnosu materijalna situacija partnera je ono što ?e dominirati kao tema kojom je vreme da se pozabavite, razrešite ili raš?istite stvari, sve u cilju lagodnijeg i uspešnijeg nastavka, poboljšanja i produbljivanja partnerstva.

 

O?igledno je vreme da se pozabavite obezbe?ivanjem materijalnih resursa i podrške na kvalitetniji na?in. Bankarske pozajmice, krediti, polise osiguranja, ugovori o nasledstvu. U drugoj polovini godine se stvara izvanredna klima da utvrdite i poboljšate status sa nekretninama, pove?ate stambeni prostor, obavite dobru kupovinu ili prodaju.

 

 

PODZNAK BIK

 

Ovo je godina koja vas obavezuje da se pozabavite partnerskim odnosima i to je polje života gde vredi da se najviše angažujete. Godina kada se ljubavna i poslovna partnerstva trebaju preispitati, raš?istiti i stvari dovesti na viši i konstruktivniji nivo. Predlažem da tu priliku spremno i hrabro prihvatite i poboljšate svoje teku?e odnose, ili, ukoliko ste slobodni, stvorite ambijent za izgradnju neke nove veze.

 

Ukoliko vam to ne po?e za rukom i do?e do prekida odnosa, možete to shvatiti kao nešto što je po prirodi stvari bilo osu?eno na okon?anje. Tokom druge polovine godine, na polju u?enja, komunikacija, putovanja dobijate veliki zamah i povoljnosti što možete iskoristiti za studije, usavršavanje, neko lepo putovanje, kupovinu tehni?ke opreme, automobila.

 

 

PODZNAK BLIZANCI

 

Ove godine ?ete imati priliku da se bavite unapre?enjem svog zdravlja u najširem smislu i to bi mogao biti vaš fokus i oblast gde najviše možete poboljšati dosadašnje stanje. Briga o telu, razli?ite zdravstvene i estetske intervencije, relaksacija, tretmani. Vreme da se posvetite sebi i svom telu i otklonite smetnje koje mu škode, oslobodite se nekih poroka.

 

Na radnom mestu i generalno na polju radnog angažovanja i atmosfere, razli?itim životnim obavezama, ova godina nudi dobru priliku za jedno temeljnije preispitivanje i poboljšanje, prekid sa onim što nije korisno i što ne doprinosi vašem opštem uspehu. Prilika za novo radno mesto ili, ukoliko se bavite biznisom, promene kadrova koji rade za vas. Druga polovina godine donosi i dobre prilike i optimizam na planu li?ne pozicije u društvu.

 

 

PODZNAK RAK

 

Godina ispred vas ?e biti dosta aktuelna kada je ljubavni život u pitanju te predlažem da se tom polju života maksimalno posvetite. Vreme je da preispitate svoj emotivni, erotski i kreativni  život i da povu?ete neke poteze u smeru njegovog poboljšanja. Onoga što se do sada pokazalo kao problematika ili štetno se upravo ove godine možete uspešno i trajno osloboditi.

 

Tako?e, vreme pogoduje i zapo?injanju nove ljubavne veze sa ?vrš?im temeljima dugoro?no. Godina gde vredi razmišljati i o potomstvu. Druga polovina godine donosi više psihi?ke relaksacije i optimizma, pove?ano interesovanje za daleka putovanja, istraživanja i promišljanja o životu, bavljenje umetnoš?u, duhovnoš?u.

 

 

PODZNAK LAV

 

Ovu godinu je najpametnije da iskoristite u bavljenju nekim temeljima od kojih polazite u životu, roditeljima, krajem iz koga poti?ete, kao i mestom života, stanom, nekretninama. Na tom planu ste upu?eni da izvršite neke promene, revizije, da pozavršavate i raš?istite ve? postoje?e stanje i spremni i sa novim elanom u?ete u nove tokove.

 

Godina ?e doneti prilike za poboljšanje stambenog prostora, ambijenta življenja i mogu?e preseljenje. Druga polovina godine, dodatno, donosi veoma dobru klimu i dobre okolnosti sa finansijskom podrškom od drugih, donacijama, poklonima, novcem od nekretnina, ali se i otvaraju putevi za daleke krajeve sveta, te nije loše razmisliti o nekoj dobroj prilici za preseljenje i u inostranstvo.

 

 

PODZNAK DEVICA

 

Godina ispred vas donosi potrebu da na neki na?in revidirate svoj sistem razmišljanja, komunikacije, usvajanja novih znanja i prometom i pokretom informacija u svakom smislu.  Sve ono što ?ini pokret, promenu, protok ?e biti aktuelno, te se tome možete dodatno posvetiti i napraviti pozitivne pomake. Vreme je za novo definisanje i usvajanje pozitivnog pristupa životu i razmišljanju.

 

Sva sredstva za komunikacije, preko telefona, novih tehnologija, kompjutera, sredstva za saobra?aj, automobili, knjige, sredstva za u?enje. Godina donosi priliku da u tom sektoru odbacite staro i nefunkcionalno. Druga polovina godina, dodatno, donosi veliki polet i entuzijazam u nadama i životnim idealima, podršku i ulaganja u životnoj i profesionalnoj afirmaciji.

 

 

PODZNAK VAGA

 

Ova godina vam donosi akcenat na bavljenje temeljnim postavkama li?ne materijalne sigurnosti. Li?ne finansije su prvo na šta se valja fokusirati jer ?e na tom polju dinamika doga?aja ukazivati da je vreme da se time ozbiljno pozabavite. Upu?eni ste na ozbiljnost u izgradnji i manipulaciji li?nim budžetom. Vreme je da ozbiljno i temeljno razmislite o novcu, prihodima i na?inu kako da obezbedite sigurnost i stabilnost.

 

Prilika je da loše i štetne navike sa novcem odbacite i steknete nove kvalitetnije, što ?e direktno rezultirati ve?im materijalnim blagostanjem. Dodatno, druga polovina godina vam donosi pove?ana interesovanja i sre?ne okolnosti na poslovnom planu, ekspanziju i dobre prilike, što svakako raduje i garantuje finansijsku i poslovnu ekspanziju zajedno.

 

 

PODZNAK ŠKORPIJA

 

Ova godina vas obavezuje da se ozbiljnije i temeljnije pozabavite sobom, svojom li?nom pozicijom u svetu, svojom pojavom, izgledom i zdravljem. Prili?no važna godina za vas i prilika da se zna?ajno redefinišete spram sveta i da svoju poziciju oja?ate i postavite na nove, kvalitetnije osnove. Vreme je da usvojite nov, progresivan na?in razmišljanja koji vas uvodi u pozitivne li?ne promene i poboljšanje opšteg kvaliteta života.

 

Dodatno, druga polovina godine vam donosi povoljne okolnosti sa daljinama, dalekim krajevima i strancima, pove?ano interesovanje za putovanja, studije, intelektualni i duhovni rad. Dobro vreme za ljubav i kreativni rad, stvaralaštvo, za otkrivanje sveta i usvajanje novih, širih koncepcija.

 

 

PODZNAK STRELAC

 

Ove godine bi najbolje bilo da se pre svega posvetite sebi, svom unutarnjem životu, da pretresete okolnosti koje vam štete i ograni?avaju vas, a da ih do sada niste bili ni svesni. Dobro vreme za rad na sebi, na poboljšanju i stabilizaciji psihi?kog zdravlja, za poniranje u nesvesne delove psihe, za blagi otklon od puke spoljašnost i materijalnosti i potragu za unutarnjom sre?om i mirom.

 

Vreme da se oslobodite štetnih poroka kao i relacija sa ljudima sa kojima nemate konstruktivan odnos, a koji vam oduzimaju energiju. Druga polovina godine, dodatno, donosi dobre prilike i povoljnosti na planu finansija, pre svega kada se ti?e sre?nih okolnosti sa novcem drugih ljudi, kreditima, osiguranjima, naslednim ugovorima. Stvara se dobar ambijent za napredak na planu nekretnina.

 

 

PODZNAK JARAC

 

Godina ispred vas je važna jer se tokom nje ispred vas postavlja potreba da se bavite dugoro?nim planovima, svojim životnim idealima, stremljenjima. Dobra prilika da preispitate svoje životne vizije i da obratite pažnju na one ljude, iskrene prijatelje, koji vas u tome podržavaju. Pravih prijatelja je jako malo u životu, te je i ove godine prilika da se pokaže koji od njih vam pružaju bezrezervnu prijateljsku pomo? i ljubav.

 

Nova životna prijateljstva su uvek dobrodošla, te ove godine nije loše i da na tome radite, u skladu sa nekim izmenama u životnim prioritetima. Druga polovina godine donosi dodatne aktivnosti, poboljšanja i napredak na planu partnerskih odnosa, sre?ne okolnosti u relacijama, optimizam, kao i pozicije za dobre saveze i ugovore.

 

 

PODZNAK VODOLIJA

 

Godina ispred vas je svakako jedna od važnijih i valjalo bi da se posvetite prakti?no najvažnijim životnim oblastima, poslovnoj i društvenoj afirmaciji, svekolikim ambicijama, održavanju i poboljšanju odnosa sa ljudima, partnerima, sa javnoš?u. Vreme u kome trebate razmisliti o prekidu sa onim poslovima i projektima koji ne obe?avaju uspeh i stabilnost dugoro?no, i postaviti nove poslovne orijentire i ciljeve.

 

Nemojte propustiti priliku da raš?istite odnose sa pretpostavljenima i postavite ih na nove, kvalitetnije osnove. Najbolje je da ovu godinu doživite i isplanirate kao poslovno važnu godinu i da svoje snage u tom smislu usmerite. Tokom druge polovine godine, poslovna sfera postaje još važnija i aktivnija jer se javljaju dobri benefiti na planu radnog mesta i angažovanja.

 

 

PODZNAK RIBE

 

Vaš podznak je ve? po svojoj prirodi jako senzibilan, umetni?ki i misti?an, a ova godina vam donosi priliku da se bavite i napredujete na polju života koje vam po svojoj suštini odgovara. Ove godine je akcenat na širenju vidika, na putovanjima, fizi?kim i intelektualnim, na u?enju, na produbljivanju znanja i sticanju novih uvida, na bavljenju moralom, etikom, na obrazovanju.

 

Neke ideje o životu, moralni ili religiozni stavovi i uverenje ?e se na?i na ispitu, a neki novi horizonti otvoriti. Druga polovina godine, dodatno, donosi jako lep životni ambijent za fine stvari, uživanja, ljubav, erotiku, za umetni?ko izražavanje. Tokom tog perioda se doga?a i jedna vrsta velikog entuzijazma i procvata na li?nom i poslovnom planu. Dovoljno razloga za radost i optimizam.

 

 

*Tekst objavljen u 112. broju ?asopisa Astrologos

 

 

Željko Guduri?

 

http://www.zeljkoguduric.com/