alt

Energija zgusnuta do točke vidljivosti – materija! 

 

Pošto većina ljudi vidi samo onaj dio materije koji je zgusnut do točke vidljivosti fizičkom oku, otud i kažemo da je ovo materijalni svijet.

Možda je greška u formulaciji, pa za eteri?ne svjetove možemo re?i, umjesto materijalni da su realni, stvarni, iako fizi?kom oku nevidljivi. Oni postaju vidljivi samo kada upotrijebimo unutarnja ?ula, me?u kojima i unutarnji vid.

 

A veo izme?u svjetova se ve? odavno stanjio zato sve više ljudi prijavljuje da vi?a i one pojave i bi?a koja ne pripadaju ovom našem “materijalnom” svijetu. Kod ogromne mase ljudi bude se uspavane sposobnosti, odnosno polako se aktivira onih 90 posto mozga koji je dosad bio u latentnom stanju, i nije se upotrebljavao.

 

“Šaumbra simptomi” u stvari samo govore o procesu bu?enja tih 90 posto našeg mozga i našeg evidentiranja da smo stekli neke nove sposobnosti, pa ?ak i mo?i. Ali kad to postane normalna pojava na svijetu kod ve?ine ljudi, više ih ne?emo zvati – mo?ima ve? – našim tijelima, kao što su to i ruke, noge, srce, jetra, i tako dalje, jer su to naše imanentne sposobnosti koje su zaslugom genetskog inženjeringa bile namjerno prigušene u proteklih nekoliko tisu?a godina.

 

altS druge strane, ta situacija je za nas s duhovnog stajališta i pitanja našeg daljnjeg u?enja i rasta dobra ?ak predobra: sve dok ne shvatimo da nam više nije potrebna! Mislimo da nam treba patnja i bol da bismo došli do velikih duhovnih spoznaja, a to je to?no samo do izvjesnog stupnja. To?nije: što vrišti? koga boli? i tko pati? Pa, ego, zna se…

 

Duša, zasigurno, ne! I što je više ega u nama i što je on ja?i, to ima više patnje i boli.

 

Tek kad se pre?e odre?eni prag i osjetite da ste ovog svog prijatelja (ego) uspjeli sabiti u njegov ?ošak i dati mi onoliko prostora koliko i treba mu da jedna duhovno osviještena osoba, tada shva?ate da možete kona?no živjeti, stvarati i dišete punim plu?ima, doslovno, imaju?i ono što želite, ali što ?e vam do?i samo ako je vaša individualna volja uskla?ena sa Božjom Voljom!

alt

 

A pri?a o ljubavi i strahu bitna je zbog procesa manifestacije. Ako želimo nešto iz Ljubavi prema sebi i svojim bližnjima, ta ?e se materijalizacija, ako je sukladan našim Najve?im Dobrom i Najve?im Dobrom Univerzuma, (neki je zovu: Božjom voljom u našim životima), vrlo brzo ostvariti. Ako je zasnovana na strahu – ništa od toga!

 

Zašto je to tako, vrlo je jednostavno objasniti: strah je oružje ega, a mi moramo nau?iti razlikovati – koje želje nam dolaze od našeg unutarnjeg bi?a, odnosno našeg mudrijeg Ja, a koje želje su ponikle u svijetu našeg ega. To je ujedno i odgovor brojnim nezadovoljnicima koji su probali mnoštvo tehnika materijalizacije, ali su rezultati izostali. Napose, upitajmo se – koliko su neke od naših želja zaista realne i da li nam je doista potrebno njihovo ostvarenje u našem životu? Koliko toga nam je uop?e potrebno da bismo bili sretni, uravnoteženi i zadovoljni sobom i životom?

 

Što uspijemo našom pame?u, pokvarimo našom ?udi, a što uspijemo našom dobrotom, upropastimo našim porocima, i najzad, što postignemo svojom mudroš?u, izgubimo našim temperamentom. Jer ima nešto ja?e i presudnije od svih naših sila, a to su naše slabosti. Slabosti su samo pokazatelj stanja naše SVIJESTI!

 

altA što je sa LJUBAVLJU??? Kada smo u stanju Ljubavi nema ni?eg drugog  jer kada osjetimo bilo što drugo osim Ljubavi to nam je “znak” da ne trebamo reagirati, te ?emo ovladavši tom navikom, ste?i sposobnost održanja LJUBAVI u našim Srcima.

 

I na kraju svi imamo izbor – ho?emo li djelovati iz ljubavi ili iz straha? Razlika je ogromna, razmislimo svi zajedno o njoj!

 

 

 

Neno Crvelin

Vrijeme je za pomaganje drugima

jer je to jedini put do osobnog blagostanja…

 

www.vipservis.hr