S pravom se može reći da je “Liber Astronomiae” najdetaljniji astrološki izvor srednjevekovne Evrope kojim je Gvido Bonati obuhvatio sve grane astrologije, učenje preneto iz helenističkog perioda preko Bliskog Istoka, dopunivši ga bogatom praksom.

Horarnoj astrologiji je posvetio VI traktat, objašnjavajući pravila karakteristična za tu prediktivnu tehniku, uz ilustraciju pojedinih konkretnim primerima.

Pored ovog obimnog dela, Bonatijeve konsideracije, koje je svojevremeno preveo i sistematizovano Vilijem Lili u astrološki vodič, opravdano nazvanim Anima Astrologiae, daju kraća, ali vrlo direktna pojašnjenja mnogih pojmova. Pa tako, 143. konsideracija u potpunosti opisuje pristup tumačenju horarnih pitanja kroz razmatranje 14 tačaka neophodnih za, kako sam autor kaže, razumevanje istinskog metoda prosuđivanja i načina na koji se dolazi do određenih rezultata.

1. Da li pitač postavlja pitanje sa iskrenom namerom ili ne? Jer, ako su vladar Ascendenta i vladar sata isti, ili su ti signifikatori postavljeni u znacima istog tripliciteta ili prirode, pitanje je ozbiljno; u suprotnom, ili ako je Ascendent na kraju bilo kog znaka, pitanje nije radikalno.

Utvrđivanje iskrenih namera pitača, odnosno da li se raspituje za ono što je od velike važnosti za njega, predstavlja prvu i zanačajnu fazu u razmatranju horarne karte, jer ukoliko se pita u cilju zadovoljenja obične znatiželje, provere, pa čak i zloupotrebe astrologa, samo pitanje postaje neradikalno, a tumačenje se lako može pokazati kao delimično ili potpuno neispravno.

Pravila koja služe za proveru radikalnosti pitanja uglavnom su vezana za poklapanje prirode znaka Ascendenta ili njegovog vladara sa prirodom planete koja vlada satom u kome je pitanje postavljeno, kao i za poziciju stepena Ascendenta u odnosu na početak i kraj znaka u kome se nalazi. Ovo razmatranje je često kritikovano od strane pojedinih autora današnjice uz argument da se u njima traži izgovor za pogrešno dato tumačenje. Međutim, kada je pitač toliko “budalast da ne zna kako da pita, niti šta želi” ili kada smišljeno dovodi astrologa u zabludu, on ne nanosi štetu samo praktikantu, već i celoj astrologiji, posebno u današnje vreme kada je astrološko znanje sastavni deo svakodnevnice, a neretko i puke zabave.

2. Pogledaj Ascendent i njegovog vladara, Mesec i planetu od koje se odvaja, pa ih dodeli Pitaču kao signifikatore; sedma (kuća) i planeta s kojom se Mesec spaja predstavljaće osobu o kojoj se pita; ali, ako je potrebno, uzmi duge pokazatelje osoba, jer stvari su predstavljene kućama od prve do dvanaeste.

Sledeći korak u tumačenju horarne karte predstavlja određivanje signifikatora. Ascendent, po pravilu, prikazuje osobu koja je zainteresovana za ishod pitanja, konkretnog pitača, mada postoje slučajevi kada se dodeljuje i drugim ljudima. To se najčeće dešava kada situacija ima uticaja na više osoba, pa će I kuća predstavljati grupu ljudi sa zajedničkim interesom ili, pak, kada se pitač poistovećuje sa interesima drugih iako celokupna dešavanja nemaju direktnog uticaja na njega. Pored Ascendenta, Mesec i planeta od koje se on odvaja prikazuju delom pitača, a delom samu situaciju i događaje koji su joj prethodili.

Descendent uglavnom predstavlja osobe na koje se pitanje odnosi ili cilj kojem pitač teži, a analogno tome i planeta ka kojoj Mesec aplicira. Pored toga, ljudi i stvari mogu biti prikazani bilo kojom od preostalih jedanaest kuća, odnosno njihovim vladarima, pa je zato vrlo važno ispravno razumeti situaciju i odrediti koje planete treba posmatrati pri procenjivanju ishoda pitanja.

3. Razmotri prirodu onoga o čemu se pita, kuću i znak kojima je predstavljeno.

4. Aspekte planeta sa signifikatorima onoga o čemu se pita, kako dobre, tako i loše.

5. Na kom se mestu u odnosu na domicil svaki signifikator nalazi, odnosno da li je u sopstvenoj (kući) ili drugoj, trećoj, ili četvrtoj, i tako dalje, ili je na spaljenom putu i sličnim mestima.

6. Da li su na uglovima, u padajućim ili sledujućim kućama.

Nakon što su signifikatori određeni, važno je proceniti njihovo stanje, a potom utvrditi da li među njima postoji bilo kakav aspekt. Što su signifikatori snažniji, kako prema zodijačkom, tako i prema mundanom položaju, veće su šanse za ispunjenjem željenog kada se za to steknu i ostali uslovi. Sa druge strane, slabost signifikatora može da ospori i pokvari stvari čak i posle njihovog, naizgled povoljnog, okončanja.

Treba imati na umu da signifikatore prvenstveno oslabljuju spaljenost, retrogradnost, spor hod, izgon, pad, kadentnost, ali i spojenost sa nekom planetom koja je u takvom stanju, opsada malefika, konjunkcija sa mesečevim čvorovima, položaj u dvanaestom znaku od domicila ili spaljenom putu, a za Mesec još nedostatak svetlosti i prazan hod.

7. Pažljivo pogledaj odakle pitačevi pomoćnici moraju doći, odnosno da li od oca, sina, kralja, srodnika ili prijatelja, i tako dalje.

8. Na radost pitača, ako je vladar Ascendenta u petoj ili negde drugde, a spojen s njenim vladarom; neaflikovan nesrećnim planetama. Ili, na njegovu žalost, ako mu se signifikator nađe u šestoj, sedmoj, osmoj ili dvanaestoj, izuzev kada se samo pitanje odnosi na stvari predstavljene tim kućama; kako otkriješ, tako i sudi.

9. Po srećnim i nesrećnim planetama, shodno tome na kakvim ih mestima nađeš, ako se odnose na stvari koje zanimaju pitača; ako je više srećnih planeta, to je dobro; ako ne, onda nije; ako su pokazatelji izjednačeni, onda je osrednje.

Osnovno je pravilo da konjunkcija, trigon i sekstil ukazuju na povoljan ishod situacije, dok kvadrat i opozicija nisu uvek nosioci ispunjenja, bar ne potpunog i uz zadovoljstvo pitača, posebno kada se signifikatori nalaze u međusobno neodgovarajućim znacima.

Najmanje izgleda za ispunjenje imaju ona pitanja gde signifikatori nisu u aspektu. Ipak, i kod ovih slučajeva postavka u odgovarajućim mundanim poljima ili postojanje neke treće planete koja ih indirektno povezuje može stvari okrenuti u pravcu povoljnog rešenja. U tim planetama se traži pomagač koji obično predstavlja određenu osobu. Takođe, planete koje se nameću svojom pozicijom mogu ukazivati na to da li će se situacija odvijati pozitivno ili negativno u odnosu na želje pitača.

10. Da li je vladar Ascendenta u kući onoga o čemu se pita, ili s njenim vladarom.

11. U kojoj kući je vladar prve spojen sa signifikatorom onoga o čemu se pita; jer, po signifikatoru te kuće, ili njegovim okolnostima, možes suditi da će doći do ostvarenja.

12. Ako signifikatori nisu spojeni, onda da li ima prenosa svetlosti između njih preko bilo koje planete, ili ih ona prima, i tada možes suditi isto.

13. Po prirodi samih signifikatora, ako se međusobno slažu po svojim prirodama i značenjima.

14. Prema tome da li je primalac vrline ili dispozicije signifikatora srećna ili nesrećna planeta, snažna ili slaba i da li posmatra signifikator ili Mesec, preko aspekta ljubavi ili neprijateljstva, tako ćes izreći svoj sud.

Dakle, kroz razmatranje ovih osnovnih postavki horarne slike neba, stvara se preduslov za donošenje suda o ishodu pitane situacije. Detaljnije o prosuđivanju, na osnovu aspekata i recepcija, kao i načina indirektnog povezivanja signifikatora, a prema Bonatijevim zapisima u Liber Astronomiae, biće reči u narednom tekstu.

 

Tanja Veselinović