EMOCIONALNE KOMPETENCIJE

alt

EMOCIONALNE KOMPETENCIJE I RAD NA SEBI

U razvijenoj emocionalnoj kompetenciji sve se ?eš?e sagledava klju? ka boljem zdravlju, ve?em doživljaju sre?e i bliskosti, postavljanju jasnije vizije li?nih ciljeva, dosezanju ve?eg uspeha u poslu i životu uopšte, ostvarivanju viših ciljeva, ose?anja li?nog zadovoljstva, postizanju liderstva u me?uljudskim odnosima, unapre?enju naše samosvesti, u?enja, ve?e jasno?e u obavljanju svakodnevnih aktivnosti.   U psihoterapijskom smislu, svaki problem je zapravo emocionalni problem. Ono u šta ne investiramo emocije ne opaža se ni […]

Više