Tumačenje snova je ponekad veoma važno za onog ko sanja. To mogu biti i snovi predskazanja određenih događaja, upozorenja ili unutrašnja previranja. No, ne čitajte sanovnike na način da se strogo držite značenja u njima, jer oni su samo kolektivno iskustvo dosadašnjih sanjanja, a koji ne moraju dati pravi odgovor za vas.

Svako od nas ima svoju simboliku u snovima, i po toj simbolici treba svako i tumačiti san. Sve što nam se pojavljuje u snovima vezano je isključivo za nas, svaka osoba u njima smo mi, i te osobe koje sanjamo imaju ili nemaju neke osobine, koje nas krase ili nam pak nedostaju.

Anđeli – simbol su prenošenja Božjih naredbi, i igraju ulogu znakova koji najavljuju nešto sveto. Najavljuju i ostvaruju božansko delovanje i zaštitu čoveka.

Brod, čamac – simbolizuje pokret, kretanje, napor i izdržljivost. On je kao planeta kojom upravlja čovek. Kruži oko središta zemlje, gde svojom snagom i umećem određuje svoj smer.

Dolina – simbolizuje mesto plodnih preobražaja u kojem se sjedinjuju zemlja i voda sa neba da bi dale bogatu žetvu. Mesto gde se spajaju ljudska duša i milost Božja da bi nastala otkrića. Sav simbolizam je u sintezi suprotnosti koje čine celovitu ličnost.

Drvo, deblo, stablo – upoređuje se sa stubom koji drži kuću, sa kičmenim stubom tela. Predstavlja sigurnost, kao i zaštitu zbog svoje senke, ono je i drvo života. Drvo je ženski simbol, najava majčinstva. Hrastovo drvo – simbol snage, moralne i fizičke. Osim snage, simbol je i istine i hrabrosti. Bor je simbol unutrašnje snage, očekivanja, istine. Simbol je bračne ljubavi i vernosti, te nepokolebljivosti uprkos životu ispunjenom svakodnevnom borbom. Simbol je ljudi koji uprkos pritiscima sa svih strana istrajno brane svoje mišljenje i stav.

Grob – je mesto metamorfoze tela u duh, ili mesto ponovnog rođenja koje se priprema. San o groblju otkriva postojanje unutrašnjeg groblja – potisnutih želja, neostvarenih ljubavi, ambicija, iščezlih sretnih dana. Ta prividna smrt nije u psihološkom smislu potpuna smrt, jer se u grobu podsvesti nastavlja prikriven život.

Kamen – kamen i čovek predstavljaju dvojako kretanje, uspon i silazak. Neobrađeni kamen smatra se dvopolnim. Kada se kamen obradi, načela se odvajaju, pa kupasti kamen predstavlja muški element, a okrugli ili kockasti, ženski element. Ako se kupa postavi na postolje, ženski i muški princip se sjedinjuju. Zbog svoje nepromenljivosti, kamen je i simbol mudrosti.

Ključ – simbolizam ključa u vezi je sa njegovom dvostrukom ulogom otvaranja i zatvaranja. Simbol je vlasti i zapovesti, ključ zapoveda vratima – otvara i zatvara, za koja se smatra da su sve ono što se govori (vrata) i radi u čoveku i svetu. Simbol je gospodara, onoga ko drži vlast odluke i odgovornosti. Na ezoteričkom planu, posedovati ključ znači biti upućen. Ključ ne predstavlja samo ulaz u mesto, grad ili kuću, već stupanje u neko stanje, pa ključ predstavlja simbol i tajne koje treba otkriti, zagonetke koju treba rešiti, poduhvate koje je teško preduzeti, on je bljesak prosvetljenja i otkrića.

Knjiga – simbol je traganja za izgubljenom reči, vrhunskom mudrošću, koja je postala nedostupna ljudima. Kada je knjiga zatvorena, simbol je netaknute materije do koje treba doći. Knjiga čuva svoju tajnu, ako je otvorena, materija je oplođena, a onaj koji je čita, shvatio je njen sadržaj.

Kovčeg, škrinja, kutija – uvek ima tajanstveno značenje, jer u njima se krije spoznaja, pa simbolizuje sveto znanje. Simbol je i kutija za blago – blago kao spoznaja života, načelo očuvanja i preporoda bića. Takođe je i simbol majčine utrobe i potreba za zaštitom.

Krst – od svih simbola je najuniverzalniji i najsveobuhvatniji. Simbolizuje prelazak, širenje i zračenje, razjašnjava misteriju centra, i raseca. Određuje i meri svete prostore, kao što su hramovi, preseca polja i groblja, a presek krakova krsta označava raskršća. Krst može biti i simbol težine koju nosimo i oslobađanje od tereta. Poznata je izreka – svako nosi svoj krst.

Kuća – predstavlja unutrašnje biće. Spratovi, podrum, tavan, simbolizuju različita stanja duše. Ona je i ženski simbol utočišta. Ako u snu kuća liči na vagon sa točkovima ili čergarska kola, to onda predstavlja životna iskušenja, kao i fizičku prirodu čoveka, njegove želje i dvostruki nagon – za održanjem i uništenjem, te materijalne moći, i sve snage nesvesnog. Točkovi na vagonu ili kolima su simbol neprestanog stvaranja, obnavljanja, premeštanja, oslobađanja uslovljenog mestom. Ukoliko na kući nema vrata, označava strah od kretanja napred zbog nedefinisanosti događaja, kao i strah od nepoznatog zbog nedostatka samopouzdanja ili odsustva zaštite.

Kula – po predanju je svakako zaštitni bedem, koji zatvara neki svet i sprečava da u njega prodru štetni uticaji nižeg porekla. Poteškoća je što istovremeno i omeđuje, mada ostavlja otvoren put prihvatanju nebeskih uticaja. Kula može biti i simbol samoće i usamljenosti, beznađa i strahova. Takođe je i simbol ljudske nerazumnosti, koja želi da se izjednači sa Bogom i veruje da se može uspeti na nebo pomoću čisto materijalnih sredstava.

Lisica – se vrlo često smatra simbolom lukavosti, ali gotovo uvek zle lukavosti. Lisica u legendama jedina ima moć da se pretvori u čoveka, da razmišlja i prosuđuje kao čovek, i proriče blisku budućnost. U bajkama, lisica služi kao ogledalo čovekovih misli, otkriva njegove najskrivenije želje i lišava ga svesti o odgovornosti za njegova dela.

Mač, bodež, nož – simbol je sile, razaranja i snage. No, i govor i rečitost se takođe označavaju sečivima – oštre, istinite reči. Može predstavljati i razrešenja sukoba. Oružje je odluke, sredstvo istine koje dela. Preseći, ne znači uvek i razrešiti, jer rasečen, a nerazrešen problem ponovo će se vratiti.

Medved – simbolizuje elementarne snage, sposobne za razvoj, ali i za nazadovanja. Sa obzirom na njegovu snagu, medved je i simbol opasnog aspekta nesvesnog. Poistovećuje se sa prijateljima, zaštitnicima, nekim ko poprima dobre ljudske osobine, mudrim savetnikom.

More – je simbol dinamike života. Kao voda u kretanju, simbolizuje prelazno stanje između apstraktnih mogućnosti i određenih stvarnosti, a to je nesigurnost, neodlučnost, što može završiti i dobro i loše. U mistici, more simbolizuje svet i ljudsko srce, kao sedište strasti.

Most, merdevine, stepenice – simbol je napredovanja prema znanju, spoznajama i preobraženju. Napredak i prelazak iz jednog stanja u drugo, koje nagoveštava i priznanja, čast, ljubav, neko novo umeće. Silazak niz stepenice simbol je nazadovanja, pada, silaska na zemlju, i vezanosti za ovozemaljsko bez emocija.

Pacov, miš – izrazito nepovoljna simbolika, koja je vezana sa pojmom – škrtost, siromaštvo, bolest. Pacov je slika gramzivosti, straha, noćne i tajne aktivnosti, a dovodi se i u vezu sa krađom i bogatstvom stečenim na prevaru pod maskom iluzije. Pacov jedini izvlači korist iz prividnih užitaka bića, pa čak i dobit iz asketizma.

Pas – nema mitologije koja psa nije povezala sa smrću i paklom, sa podzemnim svetom i nevidljivim carstvima, kojima vladaju mesečeva božanstva. Veoma složen simbol psa vezan je za trilogiju elemenata Zemlja – Voda – Mesec, pa osim vegetativnog značenja, zalazi i u predskazivačko, kao i u pojam nesvesnog i podsvesnog. I danas se zavijanje psa na raskrsnici tumači kao predskazanje nesreće. U celoj ljudskoj istoriji samo su dve životinje uspele da se toliko približe čoveku, i čak uzmu učešće u njegovom svakodnevnom životu, a to su – pas i mačka. Kao da je napravljen neki nepisani sporazum sa njihovim divljim precima, kojima je čovek ponudio hranu i zaštitu u zamenu za obavljanje određenih dužnosti, a kasnije je preraslo u obostrano prijateljstvo. Vremenom je odnos između čoveka i psa poprimio emotivnu prirodu i postao najstariji simbol usklađivanja osećanja, to jest – vernosti. A tako ga treba i tumačiti u snovima, kao borbu divlje i pitome prirode u nama, privrženosti i vernosti.

Pismo – simbol je odsustva prisutnosti, nastupa kada se reč povuče. Pismo je napor da se ne iznevere duh i nadahnuće. Simbol je odsutnosti govora, koji upućuje na preispitivanje komplikovanih odnosa, potrebu za retrospektivom prošlih događaja, savladavanje prepreka, te na otkrivanje tajni, ma kakve one bile.

Prsten – simbolizam prstena usko je povezan sa njegovim oblikom. Prsten je krug i simbol je večnosti, jedinstva, povezanosti. Središnji otvor je mesto prolaska nebeskog uticaja. Označava i jedinstvenu suštinu, on je i praznina osovine koja pokreće točak, otvara prazninu u centru bića u koju će sići nebeski uticaj. Prsten obeležava i povezanost, pa se tumači i kao znak saveza, zaveta i zajedničke sudbine. Domoći se prstena, znači otvoriti vrata, ući u dvorac, raj. Staviti prsten sebi ili drugome na prst znači nameniti sebe, ili prihvatiti dar drugoga, kao isključivo i uzajamno blago. Simbol je pokornosti, koja je ujedno i nametnuta i prihvaćena, a zauvek povezuje dva bića.

Put – veoma je bogat simbolizam, može se sažeti ukratko u potragu za istinom, mirom, besmrtnošću, kao i potragom i otkrićem duhovnog središta. Put izražava duboku želju za unutrašnjom promenom, potrebu za novim iskustvom i promenama. U tom smislu, put postaje znamenje i simbol neprestanog odbacivanja samog sebe, pa je jedini vredan put onaj unutar sebe samog, i najopasniji.

Raskrsnica – simbolika raskrsnice je univerzalna, a vezana je za ukrštanje puteva koje predstavlja za onoga ko se nađe na njemu, ona je pravi centar sveta. Raskrsnica je mesto prelaza iz jednog sveta u drugi, iz života u smrt, a smrt se u ovom slučaju ne odnosi na fizičku smrt već više na simboličku smrt nekog razdoblja u čovekovom životu. Svako je biće u sebi raskrsnica na kojoj se ukrštaju i bore različiti vidovi njegove ličnosti. Poći desno, znači gledati na stranu Zaštitnikovu (krstimo se desnom rukom ), dok će “prokleti poći na levo, put pakla”. Ovakva simbolika jasno govori o postojanju i anđela i đavola u svakom od nas samih, kao i o odluci kojim putem će čovek ići u životu. Tako je desna strana put budućnosti, a leva put prošlosti, na koju se više nema uticaja.

Riba – simbolika ribe sa hlebom i vinom bila je simbol za pričesni obed u religijama. Riba je dvojako biće, kao ćutljivo biće koje zbunjuje, skriveno je, ali i blistavo u zelenim dubinama mora, te kao biće iz vode koje je bilo svedok mnogih stradanja. Kako je simbol vode, dovodi se u vezu sa rođenjem i kružnim obnavljanjem. Riba je i simbol života zbog čudesne moći razmnožavanja, a takođe simbolizuje prirodu, kojoj nedostaje postojanost, i podložna je uticajima.

Roda – najstariji mitovi govore o postanku u čijem je središtu boginja ptica, i iz čijeg jajeta će se izleći svet. Veruje se, u našim krajevima, da rode donose decu. Roda ima posebnu simboliku, ona je sveta ptica. Svake jeseni odleti da bi se u proleće vratila. Dolaskom roda počinje novo leto, dolazi nova sreća, biće dobra letina, biće prinova, devojke će se udavati, općenito dolazi blagostanje. Roda je za sanjača povoljan predznak, dugovečnost, uspeh, blagostanje, uskrsnuće i promena na bolje u životu.

Sidro – simbol je stalnosti, izdržljivosti, smirenosti i vernosti. Takođe je simbol postojanog dela čovekovog bića, onaj deo koji omogućava da se sačuva bistrina duha pred talasom čula i osećanja. Simbolizuje sukob između čvrstog i tečnog stanja, između zemlje i vode. Ako život postane buran, sidro zadržava njegov tok. Sukob se može razrešiti da bi zemlja i voda udružene pomogle plodnom razvoju, a da bi se izbegao i duhovni brodolom, treba svoju dušu usidriti u Hristu. Sidro je i poslednja mornareva zaštita u oluji, pa se povezuje sa nadom koja jedina preostaje kao oslonac u životnim teškoćama.

Smrt – sanjati svoju ili nečiju smrt, simbolizuje obnovu i preporod. Takođe je upozorenje na gubitak dodira sa spoljašnjošću, ako to stanje ne “umre “, onemogućava napredak. Smrt je i simbol oslobađanja od patnji i briga. Ona nije sama po sebi kraj, već otvara pristup pravom životu. Sanjati svoje bližnje preminule, samo je poruka da su tu pored nas, da bdiju nad nama i čuvaju nas.

Siromaštvo – simbol je oslobađanja duha, a takođe i lišavanja sebe samog nekih stvari ili emocija. Siromaštvo je slično detinjstvu – povratak je jednostavnosti. Materijalno lišavanje je samo privid, zapravo je nagoveštaj povratka Izvoru, sebe veri.

Sito – kao slika odabira, kritike, rešeta, sito je simbol odvajanja. Njegova funkcija je da izdvoji najbolji deo nas. Podjednako dobro se može primeniti na društvene odnose, kao i na lične aktivnosti. Sito je sredstvo odabiranja, njegove očice su uže što su zahtevi stroži, kako prema sebi tako i prema drugome. Svedočanstvo je zahtevne svesti.

Stena – simbolizam stene ima različite vidove, među kojima je najočitiji simbolizam nepomičnosti i postojanosti. Postojanosti vrhovnih načela u čoveku. Stena nosi i simbol vrela života i snage.

Šuma – simbolizuje naše strahove od otkrivanja nesvesnog u nama. Pa tako, izgubiti se u šumi, traženje izlaska iz šume ili mračna šuma, zapravo su traženje smera u životu, njegov gubitak ili nemogućnost rešenja kuda dalje.

Talasi – pokazuju raskid sa uobičajenim životom – dogodiće se korenita promena u gledištima, ponašanju, shvatanjima i egzistenciji. Talas simbolizuje pasivan princip, držanje onoga ko se prepušta, koga nosi plima. Pasivnost talasa je opasna, koliko i njihovo nekontrolisano delovanje. Talasi koje podiže oluja, simbol su provale nesvesnog, uzdrmane psihičke stabilnosti, varljive inertnosti, instinktivnog nagona upravljenog protiv duha, a protiv ega, kojim upravlja razum.

Trnje – upućuje na pojam prepreke, teškoća i spoljnje odbrane na mučan i neugodan pristup. Seći trnje – izvrtanjem simbola trnja, poistovećuje sa svetlosnim zracima koji pokazuju rešenje i izlazak iz problema.

Vrt, bašta – često se pojavljuje u snovima i sa sobom nosi izraz naših želja koje su oslobođene od teskobe. Takođe je simbol dolaženja do unutrašnjeg bogatstva, naša duhovna stanja slična blaženstvu. Ako je u vrtu izvor, zdenac ili fontana, simbolizuje emocije, bujanje, plodnost, sinonim je života.

Voda je sredstvo očišćenja i beskonačnih mogućnosti. Mutne i nečiste vode, simbolizuju teške misli, onečišćenje nas samih nekim pogrešnim potezima ili postupcima. Kajanje kroz ovaj simbol.

Vulkan – simbol koji upozorava. Dvostruki je vid simbola – na vrhuncima ili visinama, objavljuje se Bog i vera. Ali, ako se čovek uspinje da bi obožavao čoveka i njegove idole (novac, vlast, samog sebe), a ne Boga, kao naš pravi i jedini izvor, to su znaci oholosti i nazadovanja. U tom slučaju, ako vulkan sipa lavu, simbol je propasti, i to ne fizičke koliko one duhovne.

Zmije – kao i čovek, ali na suptilan način, zmija se razlikuje od svih životinja. Kao što se čovek nalazi na kraju dugog genetskog napora, to ljigavo, hladno stvorenje moramo da stavimo na početak. U tom smislu su čovek i zmija suprotnosti. Tada u čoveku ima nešto od zmije, naročito u delu koji razum najmanje kontroliše. Zmija je kičmenjak koji otelotvoruje inferiornu psihu, ono što je retko, neshvatljivo i tajnovito. Na nekim grafitima iz paleolitskog razdoblja predstavljena je crtom, a crta nema ni početak ni kraj, ali, ako joj se udahne život, može na sebe da preuzme svaki preobražaj. Od crte se vidi samo onaj njen deo koji je blizu, ali se zna da se ona produžuje i na jednu i na drugu stranu, u nedogled. Isto važi i za zmiju. Vidljiva zmija uvek izbija iz procepa, pukotine, iz senke, i nosi život ili smrt, pre nego što se vrati u nevidljivo.

Zmija nosi i muški (falus) i ženski princip. Kao ženski princip ona se savija, obavija, steže, guši, guta, ona je zagonetka, ona je tajnovita, a njeni postupci su nepredvidivi kao i njen preobražaj. Zmija, ma kao bila sotonsko stvorenje natovareno svim gresima, oholost, sebičnost, pohota, ipak ostaje besmrtna. U snovima je treba vezivati za sopstvene unutrašnje preobražaje, za odustajanje od loših osobina, kao i za seksualni simbol, i napredak u psihološkom smislu.

 

BROJEVI U SNOVIMA

Brojevi u snovima imaju dvojako značenje. Osim simbolike, po kojoj možemo tumačiti svoj san, brojevi mogu pokazivati i vreme u kom intervalu bi se san mogao ostvariti, pa tako može predočiti sate, dane, mesece ili godine, kada bi se određeni san mogao postati java.

1 – uvek povoljan broj. Simbol je pokretača u nama, novog početka u bilo kom segmentu života. Simbol je tvorca i praiskonskog jedinstva.

2 – uvek je odraz suprotnosti, sukoba, smenjivanja. Simbol je sudbine, mudrosti, stabilnosti. Govori o partnerstvu u bilo kom smislu, emociji, posvećenosti.

3 – mnogostrukost, stvaralačka moć, sinteza, kretanje napred. Nebeski broj, koji predstavlja dušu. Simbol je i Svetog trojstva i dovršenosti.

4 – simbol je solidarnosti, racija, pamćenja, statičnog, koliko i dinamičnog. Četiri su godišnja doba, četiri kraka krsta. Simbol drveta života.

5 – savršenstvo i moć, pentagram. Individualnost, obrazovanje. Buđenje čula, kao i strahova, večni ideali.

6 – savršen broj ljubavi, zdravlja, lepote. Simbol je čoveka, sreće i ravnoteže. Buđenja šestog čula.

7 – simbol sveukupnosti. Duhovno i svetovno u čoveku, stubovi mudrosti. Okultna inteligencija.

8 – ponovno zadobijeni raj. Obnova, blagodet, savršen ritam. Ponovni početak, solidarnost, preobražaj.

9 – dovršenost, ispunjenje, postignuća. Početak i kraj, istina.

10 – savršenstvo. Povratak, jedinstvo, blistav um.

12 – duhovni i svetovni poredak. Dvanaest je bilo apostola, a toliko je i zodijačkih znakova.

13 – broj Jude, izdaja.

20 – ceo čovek.

40 – smrt, iskušenje, kazna.

 


Nevena Đukić