alt

Saturnovi aspekti su ovih dana veoma izraženi. Ovaj nas “mudri učitelj” stavlja u situacije da prihvatimo svoje dužnosti, da se uporno i istrajno založimo da bi ostvarili svoje težnje i ispunili očekivanja, ali sa izvesnim trudom, pravedno i dosledno.

Saturn u Vagi od nas traži da ostvarimo nešto važno u ovoj godini što donosi mogu?nost napretka, jer su tranziti Saturna pretežno povoljni, naravno, ako smo spremni da se odreknemo bar ne?ega, zaradi ne?eg drugog.

 

Ovih dana Saturn je i u kvadratu sa Venerom, ulazi u sekstil sa tranzitnim Suncem i ulazi u trigon sa Neptunom. Trigon Saturna i Sunca omogu?ava da postupamo odlu?no i pravedno, da budemo savesni, te da kad nešto ?inimo da više odmeravamo i promišljano odlu?ujemo.

 

Venera u Jarcu je isto tako ozbiljna u ljubavi i u svojim o?ekivanjima. Spremna je na žrtve, na odbacivanja zadovoljstva i zabave, nametanja obaveza, porodi?nih ili poslovnih odgovornosti, radi ne?eg postojanog, korisnog i potrebnog, dok na ljubav gleda trezveno i realno.

 

Prime?ujete da su ovi dani malo teški i ne tako veseli, da se name?u sumnje i dileme? Tako je zbog Meseca koji je 18., 19. i 20.  decembra u prepodnevnim satima u Vagi, pa je i neodlu?nosti više, dok je akcent na odnosima sa drugima, posebno na partnerskim, ali i u odnosima sa drugima uopšte.

 

Do izražaja ?e posebno do?i 20. decembra, kada ?e u jutarnjim satima biti u konjukciji sa Saturnom u Vagi, i istovremeno u trigonu sa Neptunom. Dilema ?e opet biti, sa jedne strane uzdržanosti i sklonosti ka osudi, hladno?i, udaljavanju, a mogu?e i ka prebacivanju, dok ?e na drugoj strani biti naglašena težnja ka ljubavi, idelizovanju, lepoti, kretivnosti, što doprinosi trigon Meseca i Neptuna. No, držat ?e se izvesne konvencije ili utvr?ene forme, te ulažu?i u to izvesni trud.

 

Saturn u Vagi je u trigonu sa Neptunom u drugoj polovini decembra i po?etkom januara. Doga?at ?e se to jedan redak i zna?ajan aspekt tranzititnog Saturn u Vagi, koji je u trigonu sa Neptunom u Vodoliji. Donosi
mogu?nost da se promene spovedu zahvaljuju?i metodi?nosti, posve?enosti i istrajnom zalaganju, što ?e usloviti ostvarenju nekog plana, težnje ili saznanja.

 

Povoljno vreme je i za duhovno u?enje, nailaženje na nekog ko ?e vam preneti znanje, koje donosi mogu?nost duhovnog razvitka, ukoliko su uklju?ene 3. i 9. ku?a. Povoljni je period i za putovanja koja donose otkri?a i duhovnu spoznaju, ili pak putovanja na neko sveto mesto.

 

Sada treba biti uporan i iskoristiti prilike koja se ukazuju, bilo za karijeru, ako je uklju?ena 10. ku?a, ako vam je podznak u Jarcu, na po?etku, ili pak za neke druge realizacije životnih težnji ili ideala.

 

alt

 

Promene su ve? krenule i neustavljivo ?e te?i i dalje!

 

Saturn u Vagi  bi?e 18., 19. i 20. decembra, kao i u sekstilu sa Suncem u Strelcu. Osobe sa podznakom u Lavu mogu da budu istrajnije i odlu?nije, sposobne da ostvare neke svoje težnje, ali trudom i angažovanjem. Osobe koje imaju Lava u podznaku ?e kao roditelji bi?e ?vrš?i i odlu?niji, nešto zahtevniji i stroži.

 

Osobe sa podznakom u Jarcu, ima?e jaku podsvesnu snagu, koja ?e im omogu?i da istraju, prihvate svoje obaveze i uspešno ih realizuju. Neko u pozadini ?e ih tako?e bodriti, ili je re? o energiji koja iz nekog tajnog za njih izvora dolazi, od neke osobe koja  radi za njih, a da oni to ne znaju.

 

Saturn u Vagi je i u kvadratu sa Venerom u Jarcu što dovodi da se – za radost, ljubav, sre?u trebamo da se potrudimo, da pokušamo da se ne optere?ujemo sumnjom, da ne dozvolimo da budemo preterano strogi, hladni, ozbiljni, ali isto tako treba da se potrudimo da pokažemo da smo – odgovorni, postojani, odani, spremni sada i da žrtvujemo nešto da bi smo došli do onog drugog. Obaveze i preterana o?ekivanja mogu lako narušiti ravnotežu.

 

Budite oprezni da ne biste pokvarili neki odnos, ne zatvarajte se, ne udaljavajte se odviše lako i bez objašnjenja, da ne bi ste povredili nekog, izazvali nezadovoljstvo, jer postoje trenutne poteško?e u ljubavi, poslu ili na zdravstvenom planu. Preispitivanje svakako sledi, ali neka ono bude podsticaj za poboljšanje i ulaganje ve?eg truda u otklanjanje nezadovoljstva, koje može da se pojavi.

 

Zato obazrivo, ako vam je stalo da sa?uvate neku vezu, obuzdavajte se, argumentujte i pokušajte da budete takti?ni. Ako ne  budete, onda lako možete prekinuti ono što vam teško pada i ?ime ste krajnje nezadovoljni, što ?e omogu?iti kvadrat Venere i Saturna. Ukoliko tako odlu?ite ne žalite, jer kraj ne?ega je uvek po?etak ne?ega drugog, što možda donosi više, ukazuje na nove mogu?nosti. Me?utim, ako se odlu?ite da ostanete u vezi, koja donosi sigurnost, zarad sre?e, nastojte da i u tome budete dosledni, ma kako to bio težak izbor i ne baš sasvim zadovoljavaju?i.

 

Brojni aspekti Saturna ukazuju na vreme kada su neke odluke i obaveze pove?ane i kada je dobro istrajati i potruditi se  da ih ostvarimo. Ovo je period kad je mogu?e, kroz iskustva koje nam Saturn donosi, da nau?imo kako da idemo dalje što dosledniji sebi, svojim o?ekivanjima, ma kakva ona bila, jer to je put napretka i stvaranja ne?ega što može potrajati i odraziti se na vreme koje dolazi.

 

 

 

Astrologinja  Svetlana Milenkovi?-Filipovi?

 

http://sr-rs.facebook.com/svetlana.milenkovicfilipovic