alt

Astrolozima koji se bave prognoziranjem ishoda sportskih događaja je poznato da je prvi korak u tumačenju određivanje strana u horoskopu, odnosno dodeljivanje jednom timu Ascendenta i drugom timu Descendenta.

Taj prvi korak je ujedno možda i najteži jer ne postoje jasna pravila ili metode kako se ta podela vrši. Tako da, ako se u ovom prvom koraku pogreši – jasno je da ?e cela dalja analiza biti uzaludna i pogrešna. Odre?ivanje strana je najkontraverzniji korak kada se rade prognoze utakmica, najslabija karika, i zato zaslužuje najve?u pažnju. Ovo je neophodan uslov da bi prešli na slede?i korak – analizu i prognozu!

ODRE?IVANJE STRANA

Kao što rekoh, postoje razli?ite metode koje su mi poznate, pa evo neke od njih:

– Ascendent je doma?in

– Ascendent je favorit

Ove prve dve metode su naj?eš?e istovremene, jer u najve?em broju utakmica doma?in i jeste favorit. One imaju svoju logiku, me?utim iskustvo pokazuje da nisu pouzdane,jer, jednostavno, doma?in i favorit nisu obavezno prikazani Ascendentom.

Moja sugestija bi bila da se ovakva metoda ne koristi jer je praksa dokazala da nije validna, i da je bolje tragati za pouzdanijom metodom.

– Ascendent je onaj tim koji prvi krene u napad

Ova metoda tako?e ima svoju logiku. Ideja je da pošto se Ascendent vezuje za „aktivnu stranu“ Ascendent bude dodeljen onom timu koji prvi krene u napad i time simboli?ki preuzme epitet „aktivne strane“. Ako bismo koristili ovu metodu, morali bi sa?ekati po?etak utakmice, a prizna?ete, to i nije baš najzgodnije rešenje.

Me?utim, u druga?ijim okolnostima, metod ima svoju logiku i jaku validnost i upotrebu. Kroz istoriju astrologije se ovakav pristup koristio kada je u pitanju bila procena neke bitke, na primer, gde je Ascendent pripadao uvek onima koji kre?u u napad, napadaju, i kada se nije ?ekao po?etak bitke da se odrede strane u horoskopu, ve? se to znalo mnogo ranije ko je u kojoj poziciji. Verujem da ovakva pravila ne možemo upotrebljavati na sportskim doga?ajima, u najmanju ruku zato što je neprakti?no ?ekati po?etak utakmice kada se prognoza treba dati mnogo ranije, i savetujem da se ovakav metod ne koristi kao pouzdan, ve? da se traga za boljim rešenjem.

– Ascendent/Descendent se dodeljuje po principu boja (kolorita) dresova timova

– Ascendent/Descendent se dodeljuje po principu svetlosti (svetlo – tamno) dresova timova (za više informacija o ovoj metodi svetlosti  (svetlo – tamno) je relevantan astrolog Branislav Petrovi?.)

Ove metode tako?e imaju svoju logiku, i verovatno su najvalidnije od svih koje sam prethodno naveo. Me?utim, i one su nekompletne jer boja dresova (ili tonalitet) nisu uvek dovoljna kvalifikacija za odre?ivanje strana. Podatak o boji dresova koji ?e timovi na utakmici nositi nije uvek ta?no poznat unapred, ili nije javno dostupan pa, dakle, dolazimo u situaciju kao i kod prethodno navedene metode, da pre po?etka utakmice nemamo siguran podatak koji nam je potreban za prognozu. Ovakav pristup je dobra osnova, ali za bolje rezultate bih predložio napredovanje ka punoj astrosimbolici u prepoznavanju timova.

Rezime o gore pomenutim metodama

Prve tri metode bih nazvao „mehani?kim“ i ne ulivaju nikakvu sigurnost, a i praksa ih redovno demantuje. Iz tog razloga sam odmah skrenuo pažnju da se traga za boljim metodama. Mehani?ke su, jer se po unapred definisanim pravilima dodeljuje Ascendent jednoj strani, bez uzimanja u obzir astrosimbolike, bez uzimanja u obzir znakova, planeta i ostalih elemenata u horoskopu i, prakti?no, bez uzimanja u obzir astrologije! Jednostavno se kaže: „Oni su doma?ini – oni su Ascendent !“, ili „Oni su favoriti – oni su Ascendent!“

I, onda se, nakon pogrešnih prognoza optužuje astrologija – da ne funkcioniše… A, zapravo, istina je da je astrologija – perfektna, a mi „loše funkcionišemo“.

U nastavku ?u predstaviti i demonstrirati metodu koja je po mom skromnom mišljenju najprirodnija, najvalidnija – „najastrološkija“. Metoda je inspirativna, zahvalna za istraživanje i daje dobar potencijal za dublje ovladavanje ovom materijom, i samim tim, dobre sportske predikcije.

ASCENDENT/DESCENDENT SE ODRE?UJE PUTEM ASTROSIMBOLIKE

Svaki trenutak u vremenu i mesto u prostoru – ima svoj precizan horoskop. U slu?aju sportskog nadmetanja horoskop izra?ujemo za trenutak i mesto po?etka utakmice, kao što se li?ni, natalni horoskop izra?uje za vreme i mesto po?etka života.

Horoskop je simboli?ki prikaz energija koje u tom trenutku i na tom mestu deluju – putem planeta, znakova, aspekata i mundanih ku?a. Ovo je mnogo kompleksnija tema, ali ovakva definicija nas u ovom primeru može sasvim zadovoljiti. Dakle, u trenutku kada po?ne neka utakmica – taj prostor, mesto „vibrira“ odre?enim astrološkim uticajima – i ti se uticaji „kanališu“ ili sprovode preko uglova horoskopa (I, IV, VII, X).

Pošto u sportskim nadmetanjima uvek imamo oponente, dve suprotstavljene strane, sasvim je logi?no da ?e jedna od strana biti Ascendent, a druga strana Descendent.

Dakle, jedna strana ?e preuzeti simboliku, energiju, zna?enje Ascendenta. Druga strana ?e preuzeti simboliku, energiju, zna?enje Descendenta.

Metodu astrosimbolike za odre?ivanje strana koristimo na slede?i na?in:

1. Jedna strana: znak na Ascendentu + vladar Ascendenta + planete u znaku Ascendenta.
2. Druga strana: znak na Descendentu + vladar Descendenta + planete u znaku Descendenta.

Suština je u tome da se prepoznaju astrosimbolike strana u nadmetanju i dovedu u vezu sa astrosimbolikom Ascendenta i Descendenta – i da se na taj na?in „dodele strane“.

Elementi astrosimbolike jednog fudbalskog kluba na primer, su širok pojam, i obuhvatali bi: državu iz koje je klub, region, grad iz kojeg je klub… vlasnik kluba, istorija, imidž kluba… ime kluba, navija?i, navija?ke grupe, podržavaoci kluba…zastava kluba, himna, grb – i tako dalje.

Onome ko prati sport i zna dosta od ovih informacija ?e to svakako biti prednost, jer ?e lakše klub „astrološki profilisati“. Za one koji u toj meri ne prate sport predlažem slede?e: Ako bi ispitivali i tražili jednu stvar u kojoj je sadržana najve?a energija i najviša simbolika jednog kluba, i preko koje se on može najlakše astrološki prepoznati… – šta bi to bilo? Šta bi to bilo za jednu državu na primer?

Naravno – osnovni simboli i obeležja – grb, zastava – himna… (Suvišno je napominjati koliku snagu, zna?aj i simboliku imaju ovakva obeležja.) Dakle – grb ! Vrlo jednostavno – fokus na grb i njegovu astrosimboliku. To je, posebno za fudbalske klubove, ali i ve?inu sportova, prvi i uvek prisutan simbol.

PRIMER

Grbovi: Bajern Minhen - ?elzi

Pošto „jedna slika govori više od hiljadu re?i“, demonstrira?u ovu metodu na jednom prakti?nom primeru. U pitanju je važna utakmica koja je nedavno bila jako aktuelna, Finale Lige Šampiona, Bajern Minhen – ?elsi.

Dakle, izradili smo horoskop doga?aja i imamo grbove suprotstavljenih strana (klubova). Sada treba da odredimo ko je I ku?a, a ko VII ku?a.
(Napomena: radi se o astrosimbolici i ne mogu se o?ekivati matemati?ke egzaktnosti, ali je sasvim dovoljno da odredimo koji klub više odgovara I ku?i, a koji VII ku?i… – i da pre?emo na analizu i predikciju)

Karta sportskog doga?aja – Bajern Minhen ?elzi

 

 

(Horoskop sportskog doga?aja – Finale Lige Šampiona  19. maj 2012, 20:45, Minhen, Nema?ka)

 

Jedan klub: Znak Škorpija + Mars u Devici + (Fortuna u Škorpiji).
Drugi klub: Znak Bik + Venera u Blizancima + Mesec, Merkur, Jupiter, Sunce u Biku.

Mars u Devici mi je bila prva impresija i asocijacija za Bajern. Poznato je da su Nemci „marsijanski“ narod, prvenstveno se vezuju za simboliku Marsa iz Ovna, ali, ako se ne varam, južniji delovi Nema?ke, Bavarska, iz koje i poti?e Bajern, nose i dosta simbolike Škorpije – u svakom slu?aju simbolika Marsa.

Tako?e, Mars se nalazi u Devici, a Nemci su opštepoznati po svojoj preciznosti i sistemati?nosti – pa ih i znak Device dobro simbolizuje. Dakle, ovde u Nemcima, odnosno Bajernu iz Minhena jako lepo prepoznajemo simboliku Ascendenta – Marsa, Škorpiju, Devicu.

Pogledajmo sada – grb Bajerna iz Minhena (grb sa leve strane): Vidimo da dominira crvena boja (to je i osnovna boja njihovog dresa) – Mars ! A, sada, nešto jako interesantno i upe?atljivo: Pogledajte ovaj središnji, unutarnji deo grba? Nije li to jasna simbolika Device – usitnjenost, detalji, kao da je neka forma iseckana na delove, izanalizirana? Ali i dominira crvena boja i ti geometrijski, višestruki (Devica) oblici – kao da „vibriraju“, kao da su „vibrantni“, kao da su jako energetski napunjeni – što je tako?e simbolika tenzije, energije – Marsa!

Ovde ve? imamo vrlo jaku potvrdu preko astrosimbolike – da je strana Ascendenta – Bajern. Da pogledamo drugu stranu – Descendent:

Vidimo Sunce u Biku koje dominira samom svojom postavkom egzaktno na vrhu Descendenta. (Imao sam prilike najviše oko tog Sunca ?uti razna mišljenja i rekao bih dosta nerazumevanja…) Gledamo grb ?elsija… , gledamo Descendent… – šta vidimo?

Sunce je vladar Znaka Lava. Sunce je Lav. Pa – evo Lava u sred grba ?elsija! Ali, to je plavi Lav – zašto plavi? Zato što je Sunce u neposrednoj blizini Jupitera – Jupiter je plav, plava boja – pa je zato Lav plave boje. Dakle, imamo konjunkciju Sunca i Jupitera koja se astrosimboli?ki u grbu ?elsija prepoznaje u slici – plavog Lava.

Me?utim, imamo tu još pokazatelja – ceo stelijum u Biku! Morali bi imati i za to potvrdu u grbu ?elsija… – i, naravno da je imamo!:

Bik, odnosno Venera kao vladar tog Znaka – je pre svega okrugla, obla forma, krug… – lopta! Boja Venere je roze (razne nijanse, malo nejasno – ali svakako „rozikasta“…, ali i „zelenkasta“) Imamo „roze“ boju, imamo loptu, krug – i sve je jasno – lepo vidimo na grbu „roze“ lopte! Ali, zašto lopte, a ne loptu (dakle dve)? Zato što je Venera ( „roze“ lopta) u Znaku Blizanac(dvojni znak, dva) – dve lopte, Blizana?ka lopta! Ista stvar je sa ovim cvetovima – apsolutno i ta?no predstavljaju Veneru u Blizancima: Venera („roze“ cvet) u Blizancima („na dve strane“, dva). (Ovu dvojnost dodatno potvr?uje i Merkur u Biku)

Šta nam je još ostalo? Mesec ! Na ovom grbu (u grbu) – vidimo lep, beli Mesec! Jasno kao dan! Ali, šta još vidimo? Vidimo da nije „?isto“ beli Mesec – ve? je „preklopljen“ sa plavim Lavom o kome smo malo?as govorili. Zašto sada to… preklopljeni Mesec i Lav (Sunce)…? Kada su Mesec i Sunce „preklopljeni“ u horoskopu?

Preklopljeni su astrološki kada su u konjunkciji, kada je Mlad Mesec… – a ova utakmica se i igrala ta?no uo?i Mladog Meseca! I dodatno – ne samo da je bilo uo?i Mladog Meseca – ve? i uo?i delimi?nog pomra?enja Sunca! Kako vidimo i pomra?enje Sunca – u grbu ?elsija? Pomra?enje Sunca se doga?a – kad Mesec „zakloni“ ili „pomra?i“ Sunce, njegovu „slavu“ i sjaj… – verovatno je to razlog što je ovaj plavi Lav – ovako ljut i „narogušen“! Neko ga „zaklanja“, remeti…

I tako dalje… Astrologiji i astrosimbolici – nikad kraja…

Dakle, „imamo potvrdu u Zvezdama“:

– Strana Ascendenta je – Bajern Minhen.
– Strana Descendenta je – ?elsi.

Veoma zanimljive stvari, rekao bih, za istraživanje, kao i za prakti?nu primenu, razvoj astrološkog znanja i spoznaje. Naravno, ovakva primena astrosimbolike – nije ograni?ena na prognoze sportskih doga?aja – ve? je opšti i u svim oblastima i horoskopima primenjiv princip!

 

Željko Gudurić