Utakmica Bajern Minhen-ČelziPošto ću povremeno objavljivati analize i prognoze utakmica, a da ne bih te konkretne primere opterećivao teorijskim navodima i objašnjenjima, odlučio sam da napišem članak gde ću na jednom mestu objediniti i teorijski izložiti metodu prognoze utakmica koju koristim i preporučujem.

Sportska Astrologija i tuma?enje horoskopa sportskog doga?aja je disciplina vrlo bliska Horarnoj i Elekcionoj astrologiji, i u njihovom je rangu. Dovoljno je poznavanje elementarnih astroloških pojmova i nešto iskustva u Horarnoj astrologiji – i možete uspešno raditi prognoze utakmica.

Nadam se da ?e vam ovaj ?lanak, kao i drugi koje ?u pisati, pomo?i u tome i biti od koristi.

UVODNE NAPOMENE

Sportski doga?aj je mogu?e analizirati i prognozirati koriste?i razli?ite astrološke discipline, horoskope i metode:

HORARNA ASTROLOGIJA: Postavljanje horarnog pitanja vezanog za sportski doga?aj.

Ovo je validna metoda i moja sugestija je da se može uspešno koristiti, posebno ko ima solidno znanje i praksu u ovoj grani astrologije. Me?utim, ova metoda ima i svoja ograni?enja koja proizilaze iz Horarne astrologije – Pitanja se ne mogu tako ?esto postavljati i ne smeju se „banalizovati“ – jer se u protivnom ne dobijaju validni horarni horoskopi.

NATALNA ASTROLOGIJA: Analiza tranzita (ili neka druga predikciona tehnika) za natalne karte igra?a ili timova.

Ova metoda ima dosta ograni?enja. Pre svega je problem što u velikom broju slu?ajeva nemamo na raspolaganju natalne karte igra?a. U timskim sportovima to je gotovo apsurdno, jer ima mnogo igra?a i analiziranje svih tih natala, ?ak i uz uslov da ih imamo, bio bi preveliki, ali i suvišan posao. Tako?e, datumi osnivanja timova su poznati, ali ne i ta?no vreme, tako da nemamo ni natalne horoskope timova. Po meni, ova metoda jedino ima smisla i prakti?nu upotrebu u pojedina?nim sportovima, kao što je ne primer tenis, a gde za najpoznatije tenisere ve?inom imamo natalne horoskope.

Metodu Natalne astrologije nisam koristio nikada i ne bih je preporu?io. Metodu Horarne astrologije koristim povremeno, retko, i ona pod tim uslovom može da da dobre rezultate, pa takvu upotrebu i mogu preporu?iti. Ipak, predloži?u vam metodu koju prvenstveno koristim i koja je po meni najvalidnija, najprakti?nija i daje najbolje rezultate. To je:

HOROSKOP DOGA?AJA: Pošto je ova metoda moja preporuka, u nastavku ?u su na nju i fokusirati i detaljnije je izložiti.

Pre toga, još neke važne uvodne napomene:

Preporu?ujem da se kod izbora sportskih doga?aja koje ?ete analizirati i prognozirati uvek fokusirate i izaberete pre svega one najpoznatije i najvažnije po rangu, kao što su velika takmi?enja, finalne ili polufinalne utakmice i sli?no. To je prva preporuka i logi?no proizilazi iz ideje da ?e horoskop nekog sportskog doga?aja biti validniji i dati bolju mogu?nosti za prognoziranje, što je više „pažnje i energije“ tom doga?aju usmereno, od strane ljudi, medija, što je popularniji.

Finale svetskog prvenstva u fudbalu ?ete mnogo uspešnije mo?i prognozirati jer je doga?aj visokog ranga, nego li što ?e to biti slu?aj sa, na primer, nekom utakmicom tre?e švedske lige (uz dužno poštovanje prema istoj, ali je doga?aj od malog opšteg zna?aja i publiciteta).

Drugu preporuku sam ve? nagovestio kod metode Horarne astrologije – nije dobro preterivati i previše ?esto analizirati i prognozirati utakmice! Ovo je logi?no i ne treba posebno objašnjavati. U svakom slu?aju, ako ispoštujete prvu preporuku, automatski ?ete ispoštovati i drugu, jer sportskih doga?aja od velike važnosti i nema baš tako ?esto.

Slede?a preporuka, a povezana je i sa prve dve, je da se fokusirate na najpopularnije sportove, kao i sportove koji su vam dobro poznati, koje pratite i dobro znate pravila. Svaki sport ima svoje specifi?nosti i njih je dobro imati na umu kod prognoziranja – da li je u pitanju ekipni ili pojedina?ni sport, koliko prose?no traje utakmica, koji su rezultati mogu?i (u nekim sportovima nerešen rezultat nije mogu?) i sli?no.

Slede?u preporuka je veoma važna i savetujem da je uvaže oni koji putem astrologije prognoziraju utakmice – i klade se u kladionicama ! Dakle, pre nego što uradite predikciju utakmice i odete da položite novac na svoju opkladu – proverite da li vam je taj dan – povoljan za novac, za dobitke!

Logi?no, zar ne? Ukoliko se kladite iz zabave, u sitne svote, to je u redu. Me?utim, ukoliko polažete krupnije opklade i pokušavate da zaradite novac – savetujem da ovu preporuku imate na umu.

Evo kako da proverite da li vam je dan povoljan za dobitke:

II, V, VIII i XI ku?a u horoskopu su tzv. materijalne, finansijske ku?e. Od najve?e važnosti su vladari tih ku?a, njihova postavka po ku?ama, znakovima i me?usobni aspekti. Dakle, dobro je da pre svega pogledate svoj natalni horoskop i utvrdite koji potencijal nudi za dobitke ovakve vrste. Ovo važi pre svega za one koji sportskom kla?enju pristupaju ozbiljno i ambiciozno.

Nakon toga, pratite aktuelne tranzite planeta na nebu, njihove me?usobne aspekte, kao i aspekte na vaš natalni horoskop. Ukoliko su vam tranziti finansijski povoljni – opklada na utakmicu se može preporu?iti i to je dobra prilika za zaradu. Me?utim, ukoliko su nepovoljni – pametnije je sa?ekati drugu priliku kada vam zvezde budu naklonjenije.

IZRADA HOROSKOPA SPORTSKOG DOGA?AJA

Horoskop sportskog doga?aja (utakmice) kao i svaki drugi horoskop doga?aja se izra?uje za ta?no vreme i mesto po?etka doga?aja. Ta?no vreme po?etka utakmice je veoma važan podatak i neophodno je da o tome vodite ra?una. Nekada utakmica ne po?ne u ta?no predvi?eno vreme, ve? sa nekoliko minuta kašnjenja, što ve? može korigovati prognozu, da ne govorimo o ve?im kašnjenjima sa po?etkom utakmice, ili ?ak odlaganjem. Dakle, potrudite se da dobro proverite podatke i izradite horoskop što preciznije, da ne bi na samom po?etku napravili grešku.

Kaže se da jedna slika govori više od hiljadu re?i, pa evo primera jednog horoskopa sportskog doga?aja. U pitanju je Finale Lige Šampiona, utakmica koja je se nedavno odigrala i bila veoma važna, sa velikim publicitetom. Ovakav horoskop, sa ovim elementima je slikovit prikaz svih preporuka koje ?u u nastavku navesti, i ovakav prikaz koristim. Ovo je ono što je neophodno, i po meni dovoljno da se uspešno prognozira. Možete dodati još nešto, ali savetujem da razmislite da li to nešto dodatno pojašnjava, razrešava ili samo stvara dodatnu konfuziju:

Karta sportskog doga?aja – Bajern Minhen ?elzi 19. maj 2012.

(Horoskop sportskog doga?aja – Finale Lige Šampiona 19. maj 2012., 20:45, Minhen, Nema?ka)

U ovakvom horoskopu (kao i svakom drugom) uglovi horoskopa, odnosno vrh I, IV, VII i X ku?e su najvažniji. Te ?etiri ta?ke horoskopa su presudne, i savetujem da se na njih fokusirate. Ostale ku?e, kao nosioci nekog zna?enja u prognozi, se gotovo mogu zanemariti.

Što se ti?e sistema ku?a, koriste se razli?ite (Placidus, Regiomontanus, Porphyry, i tako dalje). Moja preporuka je da se time mnogo ne optere?ujete i da uzmete bilo koji sistem ku?a, od naj?eš?e koriš?enih i gore nabrojanih. Zašto? Zato što su nam važni vrhovi I, IV, VII i X ku?e (ASC, IC, DSC i MC), a oni su isti bilo koji sistem ku?a da uzmete. Razli?iti sistemi ku?a daju razli?ite vrhove sukcedentnih i kadentnih ku?a, a to ovde nema gotovo nikakvog zna?aja.

Dakle – fokus je na uglovima horoskopa!

Što se ti?e planeta, u karti koristim isklju?ivo tradicionalna astrološka tela, dva svetla (Sunce i Mesec) i pet planeta (Merkur, Venera, Mars, Jupiter, Saturn), pa bih to i vama savetovao. Mnogi astrolozi (velika ve?ina rekao bih) koriste i transcedente (transsaturne) Uran, Neptun i Pluton. Nemam ništa protiv da svako koristi one metode koje mu daju najbolje rezultate.

Ali ?u vam dati slede?i savet, a svako je slobodan da radi kako mu volja:

Ako ve? koristite transcedente, tretirajte ih na sli?an na?in kao što se tretiraju najvažnije fiksne zvezde, a ne kao standardne planete. To svakako nije 100% validno, ali bi bio neki najsrodniji pristup. Dakle, ne uzimajte transcedente za vladare znakova (Na primer, ako je Ascendent u znaku Škorpije uzmite Marsa kao vladara – ne Plutona). Samim tim što transcedenti nisu vladari znakova i ku?a, nisu osnovni signifikatori. Njihovo dejstvo je uglavnom malefi?no i mogu delovati pre svega kada su u bliskoj konjunkciji sa uglovima horoskopa ili planetama i svetlima. Dakle, od aspekata možete uzeti u obzir konjunkciju i eventualno opoziciju, ostale aspekte ne preporu?ujem da uzimate kao važne.

Što se ti?e aspekata u horoskopu preporu?ujem da se držite klasi?nih, ptolomejskih – konjunkcija, sekstil, kvadrat, trigon i opozicija. Aspekti koji su u ovakvim horoskopima važni su aplikacioni, jer oni simboli?ki upu?uju na ono što ?e se dogoditi (budu?nost).

Obratite pažnju da se aspekti prema uglovima horoskopa (ASC, IC, DSC i MC) ne uzimaju u obzir u ovakvim horoskopima. Zašto? Kada neka planeta, na primer, gradi kvadrat sa Ascendentom, automatski ?e graditi i kvadrat sa Descendentom, pa ?e istovremeno uticati jednako i na jednu i na drugu stranu, a to nam ne pomaže u prognozi koja strana je u prednosti.

Arapska ta?ka, Fortuna (Part of Fortune, Pars Fortunae, POF) – je od veoma velikog i ?esto presudnog zna?aja u ovakvim horoskopima! Nju je apsolutno neophodno koristiti i ona je najvažnija! (Postoji mnogo razli?itih arapskih ta?ki, ali savetujem da se fokusirate na ovu).

Antiscije u ovakvim horoskopima su tako?e od veoma velike važnosti, ?esto presudne. Vredi ispitati antiscije Sunca, Meseca, planeta, uglova i ta?ke Fortune – a posebno uglova i ta?ke Fortune, jer su to elementi horoskopa koji se najbrže kre?u, i ?esto „dodaju tas na vagi“ i presu?uju pobednika.

Fiksne zvezde su validni elementi u horoskopu. Savetujem da uzmete u obzir samo bliske konjunkcije važnijih fiksnih zvezda sa vladarima ASC, IC, DSC i MC, Fortunom i Mesecom.

Mese?evi ?vorovi (Severni i Južni) su tako?e validni u analizi. Severni Mese?ev ?vor ima benefi?no dejstvo, a Južni malefi?no.

U praksi nisam našao potvrdu da su Fiksne zvezde i Mese?evi ?vorovi veoma važan i presudan faktor u ovakvim horoskopima, ali u odre?enim slu?ajevima svakako mogu dati blagu prednost jednoj strani. Naravno, u obzir vredi uzeti jedino bliske konjunkcije sa osnovnim signifikatorima.

 

Željko Gudurić