alt

Kada Mesec u svom prolasku kroz jedan astrološki znak napravi poslednji aspekt sa nekom planetom pre nego što uđe u naredni znak, za njega kažemo da se nalazi u praznom hodu.

U ovom slu?aju ra?unamo samo tako zvane Ptolomejske aspete (konjunkciju – 0 stepeni, sekstil – 60 stepeni, kvadrat – 90 stepeni, trigon – 120 stepeni i opoziciju – 180 stepeni).

 

Na primer, dok sam ovo pisao, Mesec je prolazio kroz znak Device. Poslednji Ptolomejski aspekt koji je pravio dok boravi u ovom znaku bio je kvadrat sa Jupiterom. Nakon toga, sve dok nije ušao u znak Vage, Mesec je bio u praznom hodu.

 

Mesec nosi u sebi simboliku ogledala. On reflektuje na Zemlju svetlost koju prima od Sunca. Mesec je podložan svim uticajima i sve prima u sebe, upija poput sun?era i sklon je da se vezuje. Možete njegovu simboliku zamisliti kao univerzalni upija? i univerzalni lepak. U astrologiji je najpoznatiji kao pokazatelj stanja naših emocija, na?ina na koji primamo uticaje, podražaje iz okoline, na?ina na koji ispoljavamo naša ose?anja, odnosno ukazuje na to kako mi emotivno reagujemo u odre?enim situacijama u životu.

 

Aspekti Meseca u ne?ijem horoskopu ukazuju na to kroz kakvu simboliku ta osoba lakše pokazuje to što ose?a, gde neometano ispoljava svoja ose?anja i kroz kakvu je simboliku emocionalno blokirana te gde otežano ispoljava to što ose?a.

 

Kada posmatramo tranzitni Mesec dok kruži kroz horoskopske znake, prime?ujemo odmah da se kre?e brzo, da u proseku prelazi jedan stepen u horoskopu svaka dva sata i da tokom dana pravi, u proseku, po dva-tri aspekta sa drugim planetama u horoskopu.

 

Ako to preslikamo na naše emocije, primeti?emo da smo tokom dana razli?ito raspoloženi. ?ak i kada smo u potpunom miru, kada nas ništa i niko ne ometa, naša ose?anja variraju izme?u ja?eg i slabijeg intenziteta, ose?amo u jednom trenutku priliv sre?e i radosti, što nas jedno vreme drži, a zatim po?inje lagano ili naglo da opada, pa upadamo u stanje emocionalne praznine, koja se smenjuje sa naizgled ni?im izazvanom napetoš?u, neraspoloženjem, ose?anjem bezvoljnosti, ponekada ?ak i tuge, strepnje, brige, kada ose?amo bukvalno težinu u stomaku ili grudima.

 

Nakon toga opet ulazimo u fazu umirenja i naše raspoloženje po?inje da se popravlja. Svima nam se to emocionalno variranje svakodnevno doga?a, nekada u ve?oj, nekada u manjoj meri, ali to je sasvim prirodan proces. Naša ose?anja su poput površine vode, ili bolje da zamislimo jezero koje Mesec simbolizuje. Površina jezera je povremeno mirna, a mnogo ?eš?e je blago ustalasana, dok je s vremena na vreme i uzburkana, prekrivena talasima. Mi smo naj?eš?e svesni upravo te površine naših emocija. Ono što se dešava u dubinama, to je ono što je vezano za naš podsvesni ili ?ak duboko nesvesni deo. Ipak, svi ?emo se složiti da tokom dana naša emocionalna stanja variraju i promenljiva su.

 

alt

Kada prolazi kroz odre?eni znak u horoskopu Mesec u sebe upija simboliku tog znaka i reflektuje je na planete sa kojima ulazi u me?usobne aspekte (odnose) za vreme svog boravka u tom znaku. Kada napravi aspekt sa jednom planetom, Mesec toj planeti reflektuje ili prenosi zna?enje, ne samo znaka u kome se trenutno nalazi, nego i zna?enje simbolike planete sa kojom je napravio prethodni aspekt. Zatim od te planete prima njeno zna?enje i prenosi ga planeti sa kojom ?e napraviti naredni aspekt.

 

Možda ?ete se ovde zapitati – otkud sada sve ovo u simbolici Meseca? Zar nije Merkur taj, koji je po svojoj simbolici mitološki glasnik, onaj koji prenosi zna?enja?

 

Zapravo, radi se o tome da i Mesec sli?no Merkuru prenosi zna?enja. Ali, Merkur je simbol budne svesti i, kao što mu ime kaže, on je “glasnik”, što zna?i da on re?ima i razumom prenosi zna?enja, odnosno informacije koje mi primamo svesno, svojim umom.

 

Mesec za razliku od Merkura prenosi ono što je ispod praga budne svesti i ono što uvek stiže do nas pre nego što budemo toga svesni. Mesec nam reflektuje svetlosne vibracije. Mi ih ose?amo i na osnovu toga reagujemo. To se dešava na podsvesnom nivou.

 

Nešto u nama izazove ose?anje prijatnosti i mi po?nemo da se smejemo. Pri tome ne stignemo da razmišljamo. Samo reagujemo smehom. Osloba?amo, pokazujemo svoja ose?anja. U ovom slu?aju radost. Tek kasnije postajemo svesni šta je to izazvalo radost u nama i možemo to da objasnimo, definišemo umom, pri?amo o tome. Ali uvek na prvom mestu dolazi emocionalna reakcija, pa tek onda svest o uzroku koji je izazvao reakciju. Simbolika Meseca je da uvek prvo nešto primi, upije u sebe, pa onda to isto reflektuje, odnosno prenosi dalje najbližem objektu.

 

Tako Mesec funkcioniše u simbolici horoskopa. Povezuju?i to sa našim emocijama, shvatamo da mi uvek nešto primamo od okoline, nekakav podražaj, a onda to što smo primili reflektujemo od sebe, odnosno reagujemo tako što to emocionalno ispoljavamo. Da li ?emo pri tome biti skloni ja?oj ili slabijoj ekspresiji emocija zavisi od našeg osnovnog emocionalnog sklopa i karaktera li?nosti.

 

alt

U stanju praznog hoda Mesec u sebi nosi zna?enje znaka kroz koji prolazi, kao i zna?enje poslednjeg odnosa (aspekta) koji je pravio sa nekom planetom. Ako je u pitanju konjunkcija, onda se radi o semenoj formi koja je u latentnom stanju i ?eka nešto da je pokrene na rast i razvoj, ali je potrebno ?ekati upravo na to da se stvore neophodni uslovi. Ti uslovi ?e po?eti da se sakupljaju u narednom znaku u koji Mesec u?e.

 

Do tada ?emo ovu simboliku Meseca u praznom hodu da ose?amo kao kada smo zapo?eli ili pokrenuli nešto novo na nekom životnom polju, ali to novo još ne može da zaživi, jer mu nedostaju potrebni uslovi. To nas dovodi u situaciju iš?ekivanja ili potrage za neophodnim resursima, ali njih nema jer im jednostavno još nije vreme da se pojave.

 

Na primer, pokrenuli smo nov poslovni projekat, ali nam nedostaju potrebna sredstva za dalji razvoj na samom po?etku. Zbog toga ose?amo kako smo u zastoju, a šta god ?inili ne možemo da se pomerimo sa mrtve ta?ke.

 

Ako je re? o sekstilu, onda je ostvarena saradnja u kojoj dve simbolike pomažu jedna drugoj. Ali bez obzira na ostvarenu saradnju, imamo utisak da nam ta saradnja nije ništa novo donela tamo gde smo je ostvarili i da se ništa nije promenilo. Bez obzira na dobijenu pomo? i podršku u našim aktivnostima na nekom životnom polju, na tom polju nema nikakvih promena.

 

Nema, jer ?e promene da se pokrenu tek kada Mesec u?e u naredni astrološki znak. Možemo da se ose?amo zadovoljni što smo uspeli da ostvarimo saradnju, ali opet moramo da budemo strpljivi da se stvore neophodni uslovi na materijalnom planu, gde ?e ova saradnja da se pokaže korisnom.

 

alt

U slu?aju kvadrata, Mesec nailazi na izazov u vidu zadatka koji je potrebno da razreši kako bi mogao da nastavi dalje svoj put. To je simbolizovano razli?itom simbolikom Meseca i planete sa kojom pravi kvadrat, što možemo zamisliti kao dve planete koje se sre?u na raskrš?u i svaka za sebe traži pravo prvenstva prolaza. To se u praksi oslikava kao konfliktna situacija koja traži razrešenje koje ?e i jednoj i drugoj planeti omogu?iti da iz nalaženja konstruktivnog rešenja poboljšaju kvalitet svoje simbolike.

 

Ali naj?eš?e to dovodi do sukoba u kome ?e se jedna planeta primenom sile postaviti iznad druge, a ona druga ?e se ose?ati obespravljeno, ošte?eno, uskra?enom za ostvarenje svog prava. U ovom slu?aju, Mesec za vreme praznog hoda nosi u sebi simboliku nerazrešenog konflikta, što ?emo ose?ati kao napetost, unutrašnji nemir, ose?aj da neko vrši neku vrstu pritiska na nas, ?ak i ako se to u stvarnosti ne dešava. Ose?a?emo strepnju, brigu, bi?emo nervozni i emocionalno osetljivi, skloni da impulsivno reagujemo, ?ak i u situacijama gde obi?no reagujemo racionalno i smireno.

 

U svakom slu?aju ose?a?emo podsvesnu potrebu da ovaj unutrašnji konflikt razrešimo i upravo to je ono što ?e nas ?initi emotivno napetim. Ali sve dok Mesec ne u?e u novi astrološki znak ne?emo imati mogu?nosti da zapo?nemo sa rešavanjem. Mora?emo da ?ekamo.

 

To možemo zamisliti kao situaciju u kojoj smo se sa nekim posva?ali. Ose?amo se zbog te sva?e uvre?eno i poniženo na neki na?in, ali osoba sa kojom smo imali sva?u nije u našoj blizini, ne znamo kako da je opet sretnemo, a ose?amo potrebu da taj konflikt s njom rešimo tako da naš odnos opet bude u redu. Dok ne budemo u prilici da se sa tom osobom na?emo i krenemo u rešavanje konflikta, ose?a?emo se svo vreme neprijatno i na gubitku.

 

altKada govorimo o trigonu, imamo situaciju u kojoj je Mesec ostvario ravnotežu i sklad, u odnosu sa drugom planetom. Nešto nam je omogu?eno i samo je potrebno da se time poslužimo i da po?nemo da koristimo. Ali bez obzira na to što mogu?nost postoji, još uvek nam nije na usluzi.

 

To možemo zamisliti kao kada bismo imali neko jelo gotovo, ali ?ekamo da nam bude posluženo. Ili kada je neki objekat dovršen i samo još treba da bude pušten u rad. Sve nam je tu, pri ruci, ali još malo moramo da pri?ekamo. Ose?amo se dobro što nam je nešto pruženo i što to od nas ne zahteva napor, ali još malo moramo da ?ekamo. Naravno, ?eka se da Mesec u?e u naredni znak i onda možemo po?eti da koristimo pogodnosti koje su nam date.

 

Sa opozicijom se nalazimo u situaciji kada je potrebno da izaberemo jednu od dve ponude ili da krenemo jednim od dva razli?ita pravca. Obe ponude ili pravca su podjednako primamljiva ili podjednako važna.

 

Na primer, imamo obaveze na poslu i kod ku?e, ali imamo vremena ili mogu?nosti samo za jedno od ta dva. U toj situaciji se ose?amo kao razvu?eni na dve strane. Kako je opozicija aspekt koji ukazuje na odnose koje gradimo jedni sa drugima, ?esto u ovom slu?aju dolazimo u situaciju da nekoga upoznamo ko nas zbog ne?ega privla?i, ali u isto vreme prime?ujemo velike suprotnosti izme?u nas dvoje, pa nam se ?ini da ne možemo da se sa tom osobom složimo i me?usobno funkcionišemo i pored toga što bismo to želeli.

 

Svaka opozicija zahteva od nas pronalaženje središnje ta?ke ili ta?ke ravnoteže koja bi omogu?ila uravnotežavanje tih suprotnosti predstavljenih opozicijom. U ovom slu?aju Mesec u praznom hodu ?esto ?ini da se ose?amo izba?eni iz ravnoteže, jer nam je potrebna ta?ka oslonca, ose?amo potrebu da stvorimo sklad i ravnotežu, ali to ne nalazimo jer uslovi za to još ne postoje. Mogu?nosti da zapo?nemo sa traženjem i nalaženjem ravnoteže zapo?e?e prirodnim putem, kada Mesec bude ušao u naredni astrološki znak.

 

altAko imate u vašem natalnom horoskopu Mesec u praznom hodu, proverite koji je bio poslednji aspekt koji je pravio u znaku gde vam se natalno nalazi, jer ?e to ukazati na vaše primarno emocionalno stanje.

 

Mesec u praznom hodu u natalnom horoskopu simbolizuje da osoba u sebi ose?a kako joj negde nešto nedostaje i kako sve njene akcije naizgled završavaju u prazno. Ono što je neophodno u tom slu?aju je da osoba u sebi razvija strpljenje.

 

Uslovi za uspešnu akciju ?e se prirodnim putem stvoriti samo pod uslovom da osoba u sebi razvija smirenost i strpljivost. Pasivno prihvatanje okolnosti, ma koliko delovalo odbojno nekome, u ovom slu?aju ?e se pokazati kao delotvorno.

 

Važno je proveriti i koju vrstu aspekta je Mesec pravio i sa kojom planetom kada je prešao u prazan hod. To nam ukazuje da smo u toj simbolici nešto dovršili i da, ujedno, iz te simbolike zapo?injemo nešto novo.

 

Kada posmatramo tranzitni Mesec, tu ve? imamo lakšu situaciju, jer s obzirom da se brzo kre?e, u proseku bude svega nekoliko sati u praznom hodu. Ponekad je vrlo kratko, mereno minutama u praznom hodu, a dešava se nešto re?e da u praznom hodu provede duže od jednog dana.

 

Poslednji aspekt koji Mesec pravi u tranzitu kroz neki znak ukaza?e nam na to kako ?e prote?i njegov prolazak kroz naredni znak – da li ?e njegov zadatak biti da razreši neki konflikt (u slu?aju kvadrata) ili ?e imati sve potrebne uslove i podršku prirode da nešto neometano koristi (u slu?aju trigona), i tako dalje.

 

Ako prazan hod tranzitnog Meseca pokre?e nekakvu simboliku u našem natalnom horoskopu, potrebno je da obratimo posebnu pažnju na to šta bismo u datom trenutku trebali da dovršimo u nekoj životnoj oblasti, kako nas ono što nismo na vreme okon?ali ne bi kasnije emocionalno uznemiravalo i iscrpljivalo.

 

Tradicionalno, kada je tranzitni Mesec u praznom hodu ne valja ništa novo zapo?injati, ve? je upravo naglasak na dovršavanju ranije zapo?etog. U tom periodu je poželjno biti pasivniji, relaksirati se, odmarati i prikupljati energiju. Nije poželjno nikuda žuriti, niti obavljati bilo kakvu vrstu napornog rada, bez obzira da li je re? o fizi?kom ili umnom radu.

 

Ako ve? nešto radite za vreme Mese?evog praznog hoda, onda to radite smireno i lagano. U slu?aju da ipak pokušate da nešto ubrzate ili da ulažete ve?e napore, vaš trud ?e oti?i u prazno. Upravo zbog toga se ova simbolika naziva Praznim hodom Meseca.

alt

U proteklih nedelju dana (ovaj tekst sam pisao 13. oktobra 2012. godine) imali smo ?ak tri puta dug period Meseca u praznom hodu. Izme?u 5. i 7. oktobra u praznom hodu je bio nešto manje od 28 sati, dok je prolazio kroz znak Blizanaca. Izme?u 8. i 9. oktobra se u praznom hodu nalazio preko 28 sati, dok je prolazio kroz znak Raka. Izme?u 10. i 11. oktobra u praznom hodu bio je oko 21 sat, tokom prolaska kroz znak Lava, a dok pišem ovaj tekst, 13. na 14. oktobar, Mesec je u praznom hodu 23 sata i 46 minuta. U prazan hod je ušao 13. oktobra u 1,48 ?asova posle pono?i, nakon što je u znaku Device napravio poslednji aspekt – kvadrat sa Jupiterom, a iz praznog hoda izlazi 14. oktobra u 1,02 ?asova posle pono?i, kada ?e u?i u znak Vage.

 

Kada pogledamo horoskop ulaska Meseca u prazan hod 13. oktobra 2012. godine, vide?emo da je tranzitirao 2. ku?u horoskopa. Kvadrat sa Jupiterom u Blizancima u 10. ku?i ukazuje na to da ste bili emocionalno uznemireni i sitni?avi u vezi novca i drugih materijalnih pitanja. Imali ste potrebu za perfekcionizmom, a kako ste bili i vrlo promenljivog raspoloženja, obzirom da je Mesec pravio kvadrat sa Jupiterom u promenljivim znacima, sve što ste pokušali tada da uradite kako ste zamislili, pri tome o?ekuju?i pohvale i neki vid priznanja, nije vam išlo od ruke. To vas je navelo da se zapitate o sopstvenim vrednostima te ste bili u nedoumici da li nešto u vama samima nije bilo u redu ili nešto na opštem planu nije bilo kako valja. Smetala vas je svaka sitnica i bili ste skloni da sa drugima, posebno bliskim osobama, ulazite u sitne prepirke.

 

Kao i uvek, poželjno je proveriti stanje dispozitora. U ovom slu?aju to je Merkur, koji je u ovom primeru bio ne samo dispozitor samog Meseca u praznom hodu, ve? je dispozitirao i kvadrat Meseca sa Jupiterom. Merkur je pravio sekstile sa Venerom i Plutonom, nalazili su se blizu vrha ?etvrte ku?e, te je ukazivao da ?ete ublažiti emocionalnu napetost, koju ste svakako u ve?oj ili manjoj meri ose?ali, ako ste ve?i deo dana proveli u porodi?nom okruženju, ako pri tome ste radili nešto kreativno ili se bavili svojim hobijem, i ako ste u slu?aju nekih nesporazuma razgovarali o tome sa bliskim osobama razumno i smireno, koliko ste bili u stanju.

 

 

 

Astrolog Igor Pavlukovi?

 

http://www.facebook.com/pages/astrolog-Igor-Pavlukovic/65569164158?ref=hl