U prvom dijelu ovog rada o arapskim tačkama, bavili smo se prevashodno njihovim pojmom, ulogom u natalnoj karti i konceptu koji stoji iza ovih, možda i najmističnijih, astroloških faktora. Tema ovog dijela biće četiri principijelne i najvažnije arapske tačke u natalnoj karti po Valensu, a to su Fortuna, Duh, Eros i Nužnost.

Najprije razmotrimo prirodu tačaka Fortune i Duha, kao dvije najvažnije arapske tačke u horoskopu, što je evidentno i iz samog proračuna koji uključuje oba luminara, Sunce i Mjesec, i taj njihov odnos “svijetla i tame” projektovan od ascendenta. Ako znamo da su luminari i Asc tri od četiri najvažnije tačke u horoskopu (uz MC) taj njihov značaj biva dodatno naglašen.

Fortuna je kvalitet života duše, njena zemaljska sreća i komfor, dobici i gubici života. Valens je naziva arhetipskom tačkom (archetupon kleron). I Valens i Dorotej pominju Fortunu kao tačku kojoj se treba okrenuti ako su triplicitetni vladari svijetla rođenja loše postavljeni, naglašavajući da ako su Fortuna i njen vladar dobro postavljeni, natus će uprkos toj lošoj postavci triplicitetnih vladara imati radaosti i uspjeha u životu, i to kao rezultat srećnih okolnosti. Kao što je ranije pomenuto, više se odnosi na materiju i materijalno sticanje, pa je jedan od važnijih faktora u procjeni finansijskih i imovinskih prilika natusa.

Kako se radi o Mjesečevoj tački više je vezana za niže duševne aspekte, materijalnu vezanost duše za život. Mjesec je najbliže tijelo sublunarnoj sferi tjelesnog života i otuda Mjesečeva povezanost sa tijelom i proždrljivošću. Vrlina joj je nada koja se odnosi na kapacitet duše da se uzdigne iznad težine i oskudice života. Ona je odraz potencijala da se preživi i u najgorim životnim iskušenjima sa sačuvanom nadom da se može postići više i bolje. Proždrljivost joj je mana. Odnosi se na “zagađenost” duše zemaljskim apetitima i žudnjama. Naglašena Fortuna govori o velikim strastima koje se teško zadovoljavaju, žudnju za bogatstvom itd.

Ponekad se koristi kao alternativni ascendent, pa se po Valensu kuće derivirane počev od Fortune posmatraju slično kao one projektovane od ascendenta, iako se može reći da postoje implikacije da se one više odnose na stvari koje nekako zadese natusa, njegove okolnosti i tjelesna pitanja. Posebno Valens naglašava osmi znak od Fortune kao mjesto koje govori o kvalitetima smrti, toliko da  u njegovim primjerima o nasilnim smrtima, diskusije vezane za osmi znak od Fortune zauzimaju vrlo važno mjesto.

Još se fokusira i na jedanaesti znak od Fortune, koji naziva “mjestom sticanja”, ističući potencijal tog mjesta da donese imovinu i dobra kada je dobro postavljen, odnosno kad su u tom znaku postavljeni benefici ili su sa njim konfigurisani. Takođe i domicilnog vladara ove tačke posmatra na sličan način kao vladara ascendenta, po kom bi znak u koji ovaj pada projektovano od tačke govorio o važnijim temama u životu natusa ili da na neki način opisuje sam život natusa.

Duh, ili Agathos daimon ili ti pars futurorum poznata i kao ta’alima na hebrejskom, tačka duha, tačka božanskog duha, tačka misterija i proroštva često sama po sebi signifikator duše. Dovodi se u vezu sa ličnim poimanjem i doživljajem Boga. Vrlina joj je vjera i sama riječ kaže da se odnosi na vjerske afinitete inkarnirane duše. Naglašena u karti govori o ispravnosti i odanosti duše. Ovo je tačka ispravnog puta ka Bogu i tačka najviših duhovnih aspiracija. Duhovni aspekt duše okrenut povratku ka vanvremenskim sferama. Najvažnija od sedam tačaka.

Mana joj je gordost kada je loše integrisana. Ponos, takođe. U hrišćanstvu, to je prvobitni grijeh koji je prethodio padu anđela. Ovo je, po nekim autorima, najvažnija od svih tačaka jer je simbol vanvremenskog duha. Istaknuta kod ljudi viših duhovnih aspiracija na Asc, MC-u, u bliskom aspektu sa Suncem ili Mjesecom ili sopstvenim dispozitorom ili vladarem IX. Ova tačka, zajedno sa svojim dispozitorom, simbol je snage duše, njene motivacije i njene pokretljivosti. Ukoliko je loše pozicionirana u XII, VIII, VI kući ili čak i II kući bez aspekta sa bilo kojim svijetlom ili sopstvenim dispozitorom ukazuje na slabost vjere, naročito ako je Fortuna istaknutija i jača u isto vrijeme kada je često znak prevelike vezanosti duše za materiju i vrijeme, ali i ateizam ličnosti duše ili pobunjeni um.

U srednjevjekovnoj astrologiji imala je sličan značaj, pa tako Bonati kazuje da se ova tačka odnosi na Boga, božju kulturu ili odnos prema bogu kao i na tajne, pa se stoga povezuje sa natusovim konceptom boga, ili njegovim najvišim duhovnim konceptom pa je njen značaj ogroman pogotovo kod duhovnih savjetovanja jer želimo da znamo šta je to što osoba u pitanju najviše vrednuje.

Pristup duhovnosti se tako tumači i iz pozicije ove tačke po elementima, pa će tako vazdušni znaci najviše vrednovati znanje i imaće intelektualniji odnos prema ovom pitanju, vodeni imaju devocijski pristup, vatreni će to iskazivati kroz svoje aktivnosti, filantropiju i kreativnost, dok će zemljani biti usmjereni na praktične dobiti. Pozicija vladara tačke ukazivaće na oblasti života u kojim će natus najviše ispoljavati ovaj nagon. Takođe, i ova tačka se može koristiti kao alternativni ascendent, pa bi se iz tako postavljenog horoskopa mogao tumačiti duhovni potencijal i koncept natusa.

Tačke Erosa i Nužnosti kod Valensa imaju drugačiju kalkulaciju od onih ranije pomenutih u izlaganju o sedam hermetičkih tačaka. Po Valensu, tačka Erosa se računa tako što se distanca od tačke Fortune do tačke Duha projektuje od ascendenta, dok je obratno po noći. Valens kazuje da Eros označava želju (epithumia).

Tačka ljubavi u operativnim mjestima, sa beneficima u konjunkciji ili aspektu daje moralne težnje i čini čovjeka ljubiteljem dobrog. Neki se okreću edukaciji ili umjetnosti, njihov je karakter omekšan užicima i njihove se nade ne čine uzaludnim (srećni su). Drugi pak su ljudi ljubavi i seksualne želje koji uživaju u životu … Ova tačka je važno mjesto natala i zato obrati pažnju na nju.

Iz navedenog citata vidimo da Valens ovu tačku dovodi u vezu sa moralnim kvalitetom i intelektualnim aspiracijama, ali i sa čulnim senzibilitetom pa je kod nekih eros usmjeren na umno, kod drugih na tjelesno. Iz pozicije ove tačke zaključujemo (u kontekstu drugih VE faktora horoskopa) koliko je osoba srećna u ljubavi, koliko je voljena, koliko je sposobna da voli, koliko je moralna i na koji način teži dobru i duhovnim pitanjima.

Kao i sve tačke trebalo bi da je postavljena u dobroj kući, znaku kojim vladaju benefici, da je aktivirana bliskim aspektima od strane vladara, benefika ili svijetala. Ova se tačka kod nekih interpretatora naziva i tačkom filozofa. Hefestion dodaje da Dorotej opisuje kako ovu tačku neki astrolozi koriste u razmatranju pitanja prijateljstva (philias), pa je i on uključuje u vezi sa tom temom u svojoj Apotelezmatici.

Tačka Nužnosti računa se suprotno, distanca od tačke Duha do Fortune, projektuje se od ascendenta, obratno za noćna rođenja. U vezi sa razmatranjima iz prvog dijela, evidentno je da i ovdje princip računanja ima za pozadinu diskusiju o vladajućem svijetlu, pogotovo ako posmatramo tačku Duha kao tačku Sunca, a Fortunu kao tačku Mjeseca. Kod tačke Erosa, vidimo opet kretanje od luminara van sekte – Mjeseca, ka onom vladajućem, Suncu.

Valens navodi da ova tačka označava neprijatelje (echthron). Izgleda da ona opisuje prirodu i okolnosti koje prate sukobe i nadmetanja, i to tako da će malefici povezani sa njom donijeti neuspjehe i napade, dok kad je povezana sa beneficima govori o pobjedi i da će natus prevladati sva iskušenja.  Pa tako, Valens piše:

“Tačka nužnosti u operativnim mjestima, sa beneficima u konjunkciji ili aspektu, donosi porodične veze ili drugu povezanost sa velikim ljudima, kao i propast ili smrt neprijatelja. Ako su malefici u konjunkciji, donosi tužbe, suđenja i troškove. Kao rezultat, ljudi podbacuju u svojim ciljevima i žive bijedno. Ako je konfiguracija aflikovana, ljudi bivaju osuđeni ili uništeni”.

Valja napomenuti da postoje i posebne prognostičke tehnike koje se zasnivaju upravo na ovim tačkama, a koje ukazuju na najvažnije periode u životu u pogledu pitanja na koja se odnose. Jedna od njih je Aphesis, ili zodijačko odmotavanje, koja se može računati od tačke Fortune za pitanja zdravlja i tijela, od tačke Duha za najvažnije periode u pogledu karijere i reputacije u svijetu, ali i tačka Ljubavi (Erosa) se pokazala efektnom za pitanja ljubavi i braka. Takođe, Bendžamin Dajks postavlja zaključak i da tranziti Saturna preko tačaka Fortune i Duha predstavljaju najosjetljivije periode života. Sličan zaključak se može postaviti i za druge dvije tačke ovdje opisane.

To je bio pregled najvažnijih arapskih tačaka, koje pružaju nešto ezoteričniji uvid u natalnu kartu i potencijale inkarnirane duše u ovozemaljskom životu.  Kroz njih možemo steći uvid u duhovnu prirodu natusa koja se dalje izražava kroz najvažnija etička načela i principe, što je komplementarno sa temperamentalnom strukturom ličnosti o kojoj smo govorili u ranijem tekstu, čime se nekako i zaokružuje to tkanje Univerzuma manifestovano kroz jedinstven fizis natusa koji je u svojoj ukupnosti oslikan simboličnim astrološkim jezikom kroz natalnu kartu.

 

Literatura:

Chris Brennan – Hellenistic Astrology: The study of Fate and Fortune

Chris Brennan –  The Theoretical Rationale Underlying the Seven Hermetic Lots

Robert Zoller – Arabic parts in Medieval Astrology (lesson from DMA course)

Nataša Karalić Koprivica – blog tradicionalne astrologije link

 

PG Astrolog